Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

12.Besatimi në Akabeh

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)
Burimi: El-Fusul fi Sirat-ir-Rasul, fq. 29-32
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Gjatë haxhit i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) takoi një grup prej Ensarëve në Akabeh. Të gjithë ishin nga el-Khazraxh; Ebu Umame As’ad bin Zararah bin Uds, “Auf ibn el-Harith bin Rifa’ah, Rafi bin Malik bin el-Axhlan, Kutbah bin Amir bin Hadidah, Ukbe bin bin Amir Nebi dhe Xhabir bin Abdilah bin Ri’ab. I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) i thirri ata në Islam dhe ata u konvertuan në Islam menjëherë. Pastaj ata u kthyen në Medine dhe i thirrën njerëzit në Islam. Islami filloi të përhapet në Medine. Nuk kishte një shtëpi në të cilën Islami nuk kishte hyrë në të.

Një vit më pas, dymbëdhjetë burra, duke përfshirë edhe gjashtë të përmendurit pa Xhabir bin bin Abdil-lah Ri’abin, ku në shoqërinë e tyre ishte edhe Muadh bin el-Harith bin Rifa’ah (vëllai i lartëpërmendurit Auf bin el-Harith bin Rifa’ait) dhe Dhekuan Abdi bin Kajs bin Khaladah. Dhekuan jetonte në Mekë derisa emigroi në Medine. Prandaj, thuhet se ai ishte edhe Muhaxhir edhe Ensar. Shoqërimi gjithashtu përbëhej nga Ubadeh bin es-Samit bin Kajs Abu Abdirr-Rrahman bin Jezid Tha’labeh. Këta trembëdhjetë ishin nga el-Khazraxh. Dy prej tyre ishin nga El-Eus: Ebul-Hejthem Malik bin et-Tajjihan dhe Uuejm bin Sa’ideh. Ata i dhanë besatimin të dërguarit të Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ashtu si besatimin që ia dhanë gratë besimtare në Hudejbije, dmth ai besatim nuk përfshinte besën për luftë.

Kur ata u kthyen në Medine i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) dërgoi me ta Amr bin Umm Maktumin dhe Mus’ab bin Umejrin për t’ua mësuar muslimanëve Kuranin dhe për të thirrur për në fenë e Allahut (Azze ue Xhel). Ata jetonin tek Ebu Umameh As’ad bin Zararah. Mus’ab bin Umejri i udhëheqte në namaz. Një ditë ai mblodhi dyzet njerëz pas së cilës shumë njerëz u konvertuan në Islam nga ata dy. Disa prej tyre ishin Usejd bin el-Hudhejr dhe Sad bin Muadh. Kur ata dy u konvertuan në Islam, me ta u konvertuan në Islam tërë fisi Benu Abdil-Ashhal, burra dhe gra. I vetmi që nuk u konvertua ishte el-Usejrim, vëllai i Amr bin Thabit bin Kajsit. Ai u konvertua së pari në betejën e Uhudit. Ai luftoi dhe u vra para se të kishte mundësinë që t’i bëjë një sexhde Allahut. Kur profeti (salAllahu alejhi ue selem) dëgjoi për këtë ai tha:

“Ai bëri pak dhe u shpërblye shumë.” 1

Islami vetëm se rritej gjithnjë e më shumë në Medine. Mus’abi u kthye në Mekë. Atë vit shkuan shumë muslimanë nga Ensarët, gjithashtu edhe idhujtarët në haxh. Në këtë rast Ensarët i udhëhqte el-Bera bin Ma’rur (radijAllahu anhu).

Gjatë pjesës të tretë të parë të natës në Akabeh hyrën fshehurazi shtatëdhjetë e tre burra dhe dy gra tek i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) dhe iu besatuan për besnikëri dhe bindje atij. Ata e bënë këtë që njerëzit e tyre dhe jobesimtarët në Mekë të mos i ndalojnë ata sikurse ata ndaluan gratë dhe fëmijët e tyre. Njeriu i parë i cili iu besatua profetit (salAllahu alejhi ue selem) atë natë ishte el-Bara bin Ma’rur. Ai u nderua për të theksuar dhe filluar marrëveshjen.

El-Abasi (radijAllahu anhu( xhaxhai i të dërguarit të Allahut (salAllahu alejhi ue selem), mori pjesë në këtë besatim për ta konfirmuar atë. Megjithatë, ai ishte ende në fenë e stërgjyshve të tij. Atë natë i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) emërtoi dymbëdhjetë lider në mesin e tyre: As’ad bin Zararah bin Uds, Sad bin er-Rebi bin Amr, Abdullah bin Rauahah bin Thalabeh bin Imr-il-Kajs, Rafi bin Malik bin el-Axhlan, el-Bera Rafi bin Ma’rur bin Sakhr bin Khansa, Abdullah bin Amr bin Haram (babai i Xhabirit) i cili u konvertua në Islam, të njëjtën natë, Sa’d bin Ubadeh bin Dulejm, el-Mundhir bin Amr bin Khunejs dhe Ubadeh bin es-Samit. Këta nëntë ishin nga fisi el-Khazrexh. Tre nga fisi el-Eus ishin: Usejd bin el-Hudhejr bin Simak, Sad bin Khajthemeh ibn el-Harith dhe Rifa’ah bin Abdil-Mundhir bin Zubejr. Është thënë gjithashtu se ishte Ebul-Hejthem bin et-Tajjihan në vend të tij.

Dy gratë ishin Umm Umarah Nasibah bint Ka’b bin Amr biri i të cilit Habib bin Zejd bin Asim bin Ka’b u vra nga el-Musejlemeh dhe Esma bint Amr bin Adijj bin Nebi.

Pasi mbaroi besatimi ata i kërkuan të dërguarit të Allahut (salAllahu alejhi ue selem) që ti lejoi që ti sulmojnë kufarët në Akabeh, por ai nuk i lejoi. Në vend të kësaj, ai u dha leje muslimanëve të Mekës që të emigrojnë në Medine. Ata e vepruan këtë, dhe i pari që emigroi për në Medine ishte Ebu Seleme bin Abdil-Asad dhe gruaja e tij Ummu Seleme. Por gjatë rrugës Ummu Seleme u pengua dhe për këtë arsye ajo nuk mund të ishte me të për një vit të tërë. Asaj ia morën djalin e saj. Pas një viti ajo e morri djalin e saj dhe udhëtoi për në Medine, e përcjellur nga Uthman bin Talha. Është thënë se Ebu Seleme emigroi para besatimit në Akabeh dhe Allahu e di më mirë. Pas kësaj njerëzit emigronin njëri pas tjetrit.


1 Bukhari (2808).

Shpërndaje: