Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

12.Gjykimi për të marrë abdes para gjumit

Imam Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)
Edeb-uz-Zifaf
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Kjo nuk është e detyrueshme por rekomandohet shumë. Argumenti për këtë është hadithi ku Umeri e pyeti të dërguarin e Allahut ﷺ:

“O i dërguari i Allahut, a na lejohet të flemë duke qenë xhunub?“ Ai ﷺ tha: “Po, nëse dikush merr abdes le të flejë edhe nëse është xhunub.”1

Transmeton Bukhari (287), Muslimi (306), Ebu Auaneh dhe Ibn Asakir (2/223/13).

Hadithi mbështetet nga fjalët e Aishes:

“I dërguari i Allahut ﷺ ndonjëherë binte në gjumë duke qenë xhunub dhe nuk prekte ujë me dorë.”2

Në një transmetim tjetër thuhet:

“Ai flinte ndërsa ishte xhunub, pastaj vinte Bilali dhe e zgjonte për namazin e sabahut. Ai zgjohej dhe lahej, e kam parë sesi uji pikonte nga koka e tij, pastaj dilte dhe unë e dëgjoja duke falur namazin e sabahut, pastaj ditën e kalonte duke agjëruar.” Muttarif ka thënë: “I thashë Amirit: “Në Ramazan?” Ai tha: “Po, në Ramazan dhe jashtë Ramazanit.”3


1 Ibn Hibani (232) nëpërmjet mësuesit të tij Ibn Khuzejmes. Në “et-Talkhis”, Hafidh Ibn Haxheri ia dedikoi këtë hadith atij në “Es-Sahih” të tij dhe tha:

“Fillimisht ky hadith është transmetuar në Bukhari dhe Muslim, përveç shprehjes:

“Ai mund edhe të marr abdes nëse dëshiron.”

Kjo shprehje në fakt gjendet tek Muslimi, siç është thënë pak më parë. Hadithi është dëshmi se gusli (larja) nuk është i detyrueshëm (menjëherë pas marrëdhënies intime), ndryshe nga ajo që medhhebi Dhahirijjeh besojnë.

2 Ibn Ebi Shejbeh (1/45/1), Ebu Daudi, Tirmidhi, Ibn Maxheh, Nesai në “el-Ishrah (79-80)”, Tahaui, Tajalisi, Ahmedi, Begheui në “Hadith Ali bin el-Xha’d (1/85/9), (2/114/11)”, Ebu Ja’la në “el-Musned (2/224)”, el-Bejhaki, dhe Hakimi i cili e ka vërtetuar atë. Hadithi sigurisht që është i saktë, të cilën e kam shpjeguar në “Sahih Sunen Ebi Daud (223)”. Gjithashtu transmetohet nga Afif-ud-Din Ebul-Ma’ali me formulimin:

“Nëse ai ﷺzgjohej më vonë natën dhe dëshironte të bënte marrëdhënie intime me gruan e tij, bënte marrëdhënie intime me të dhe pastaj lahej.(Sitina Hadithen (8)).

Zinxhiri i transmetimit përmban Ebu Hanifen.

Ibn Abbasi ka thënë: “Në qoftë se burri ka marrëdhënie intime dhe pastaj dëshiron të ketë përsëri, nuk ka të keqe që ta shtyjë larjen.” (Ibn Ebi Shejbeh me zinxhir të mirë transmetimi).

Seid bin el-Musejeb ka thënë:

“Nëse personi xhunub dëshiron të flejë para se të lahet, ai e bën këtë”.

Zinxhiri i transmetimit është i saktë dhe këtë mendim e kanë shumica e dijetarëve.

3 Ibn Ebi Shejbeh (2/173/2) nëpërmjet esh-Sha’bit nga Masruku, nga Aishah, zinxhiri i transmetimit është i saktë. Ky dëshmon fuqishëm për hadithin e mëparshëm. Edhe Ahmedi (6/101), (6/254) dhe Ebu Ja’la (1/224) e transmetuan atë. Unë gjithashtu kam rrugë të tjera të transmetimit për të.

Shpërndaje: