Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

18.Gruaja duhet t’i bindet burrit të saj

Shejkh Sulejman Er-Ruhejli
Hak-ku Ez-Zeuxhejni
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Prej obligimeve që gruaja ka ndaj burrit është që t’i bindet atij në ato gjëra që nuk janë mëkat dhe të mos arsyetohet me ndonjë angazhim tjetër. 

Është pyetur i dërguari i Allahut ﷺ se cila është gruaja më e mirë dhe ka thënë:

”Ajo e cila i bindet burrit të saj kur ai e urdhëron.” 

Transmeton Nesai (3231), Ahmedi (2/251) dhe el-Hakim (2/2682) i cili e konsideron hadithin të saktë sipas kushteve të Muslimit, i mirë sipas Albanit në “es-Sahihah (1838)” dhe “el-Irua’ (1786)”.

Gruaja e devotshme dhe e bekuar i bindet burrit të saj kur ai e urdhëron në mënyrë që të arrijë këtë dëshmi të çmuar dhe të lartë nga i dërguari i Allahut ﷺ që dëshmon për mirësinë e saj, duke qenë se ajo dëshiron të hyjë në xhenet, në të cilin Allahu ka përgatitur për robërit e Tij atë që syri nuk e ka parë, as veshi nuk e ka dëgjuar dhe që zemra kurrë nuk e ka imagjinuar.

Ajo e di se profeti i saj ka thënë:

”Nëse gruaja fal pesë namazet e saj, agjëron Ramazanin, e ruan nderin e saj dhe i bindet burrit të saj, do t’i thuhet asaj: ”Hyr në xhenet nga cila derë të duash!” 

Transmeton Ahmedi (1661) dhe Tabarani në “el-Eusat” (8805) i cili tha: “Ky hadith nuk transmetohet nëpërmjet këtij zinxhiri prej askujt tjetër përveç nga Abdurr-Rrahman bin Aufit. Ibn Lai’ah është i vetëm në transmetimin e tij.” Ai ka një transmetim dëshmues tek Ibn Hibani në “es-Sahih (4163)” nga Ebu Hurejra. Albani e komentoi atë dhe tha: “Hadithi është i mirë përmes të tjerëve.” Shih “Edeb-uz-Zafaf (282)” dhe “et-Ta’lik er-Raghib (3/73)” .

Ajo frikësohet nga zemërimi dhe dënimi i Zotit të saj nëse ajo e kundërshton burrin e saj.

Profeti ka thënë:

“Njerëzit që do ta kenë dënimin më të rëndë në ditën e gjykimit janë dy: “Gruaja që nuk i bindet burrit të saj dhe imami që u prinë njerëzve në namaz ndërsa ata e urrejnë atë.” 

Transmeton Tirmidhi (359) dhe Ibn Ebi Shejbeh (1/407) nga Amr bin el-Harith bin el-Mustalik – radijAllahu anhu-. Formulimi është i Tirmidhiut dhe zinxhiri i tij i transmetimit është i saktë sipas imam Albanit në komentet e tij të librit ”el-Xhami” të Tirmidhiut.

Gruaja muslimane i bindet burrit të saj dhe frikësohet që ta kundërshtoj atë sepse ajo shpreson shpërblimin e Allahut dhe i frikësohet dënimit të Tij. E me gjithë bindjen ndaj burrit të saj, ajo nuk duhet t’i bindet atij në mëkate. Nëse ai e urdhëron atë në mëkate, ajo nuk duhet t’i bindet atij. Nëse ai e urdhëron që ajo ta kënaq atë në një formë të ndaluar, ajo në këtë rast nuk duhet t’i bindet atij. Nëse ai e urdhëron që ajo të zbukurohet me gjëra që nuk lejohen, p.sh. me ”Nems”1 ajo në këtë rast nuk duhet t’i bindet atij.

Disa gra na thërrasin në telefon dhe pyesin: ”O shejkh! Burri im thotë: ”Ke nevojë t’i shkulësh vetullat.” Burri im thotë: ”Flokët e tua kanë nevojë që të zgjaten me flokë të tjera” ato thonë: ”Burri im thotë: “të bartë paruke.” O shejkh, a t’i bindem atij pasi që e drejta e burrit është e madhe? 

Le të dëgjojmë këtë ngjarje për të mësuar se nuk i lejohet gruas që t’i bindet burrit në mëkat: 

“Një grua erdhi tek i dërguari i Allahut ﷺ dhe i tregoi se vajza e saj është martuar, dhe se asaj i janë prishur flokët, dhe burri i saj e ka urdhëruar që t’i zgjas flokët e saj me flokë të tjera.

Profeti tha:

”Allahu e ka mallkuar gruan që i zgjatë flokët me flokë të tjera!” 

Transmeton Bukhari (5202) dhe Muslimi (2123).

Gjithashtu profeti ka thënë:

“Nuk ka bindje ndaj krijesave në atë që është mëkat ndaj Allahut.”

Transmeton Bukhari (7258) Muslimi (1840), Ahmedi (4/426), Hakim (3/8570) dhe Tabarani (18/381), dhe formulimi është i tij. Zinxhiri është i saktë sipas Hakimit dhe edh-Dhehebiu është pajtuar. Shih “es-Sahihah” (179) nga imam Albani.


1 Nems do të thotë heqja e qimeve nga fytyra dhe vetullat. Shih “Lisan-ul-Arab” dhe “el-Kamus”.

Shpërndaje: