Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

19.Lejohet azli

Imam Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)
Edeb-uz-Zifaf
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Burrit i lejohet azli dhe kjo dëshmohet nga disa hadithe:

1 – Xhabiri -radijAllahu anhu- ka thënë:

”Ne praktikonim azlin gjatë kohës kur Kurani shpallej.”

Transmeton Bukhari (5208), Muslimi (3544), Tirmidhi (1137), Ibn Maxheh (1927).

Një transmetim tjetër thuhet:

“Ne e praktikonim azlin në kohën e të dërguarit të Allahut ﷺ, ai ﷺ dëgjoi për këtë dhe nuk na ndaloi nga kjo.” 

Transmeton Bukhari (5208), Muslimi (3544), Tirmidhi (1137), Ibn Maxheh (1927).

2 – Ebu Seid el-Khudri -radijAllahu anhu- ka thënë:

”Një burrë erdhi tek i dërguari i Allahut ﷺ dhe tha: ”Unë kam një robëreshë, gjatë marrëdhënieve intime me të, unë e praktikojë azlin ndërsa jehudët thonë se kjo është vrasje e vogël.”

I dërguari i Allahut ﷺ tha:

”Jehudët kanë gënjyer sepse sikur të dëshironte Allahu që ta krijojë, ti nuk mundesh ta ndalosh këtë.”

Transmeton Nesai (1/81), Ebu Daudi (1/238), Tahaui në ”el-Mushkil (2/371)”,  Tirmidhi (2/193) dhe Ahmedi (3/33) me një zinxhir të saktë transmetimi, është transmetuar edhe nëpërmjet Ebu Hurejrës nga Ebu Ja’la (1/284) dhe Bejhaki (7/230) me një zinxhir të mirë transmetimi.

3 – Xhabiri -radijAllahu anhu- ka thënë:

”Një burrë erdhi tek i dërguari i Allahut ﷺ dhe tha: ”Unë kam një robëreshë që na shërben dhe na ujit palmat tona. Unë kam marrëdhënie intime me të por nuk e pëlqejë që ajo të mbetet shtatzënë.”

Ai ﷺ tha: ”Hidhe farën sikurse dëshiron, sido qoftë do të ndodhë ashtu siç e ka caktuar Allahu.”

Pas një kohe burri u kthye dhe tha:

“Robëresha ka mbetur shtatzënë.”

Profeti ﷺ i tha: ”Unë të thashë në çdo rast ajo do të marr atë që është caktuar për të.”

Transmeton Muslimi (4/160), Ebu Daudi (1/339), Bejhaki (7/229) dhe Ahmedi (3/312).


1 Azli do të thotë nxerrja e penisit nga organi gjenital i gruas në mënyrë që sperma të mos futen në organin e saj gjenital. (Fet’h-ul-Bari).

Shpërndaje: