Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

44.Imami dhe xhemati duhet të thonë: “Amin” me zë

Imam Muhamed Nasirudin El-Albani (v. 1420)

Sifatu Salat-in-Nebi, fq. 88-89

Përktheu: Valdet Gashi

 www.perlatmuslimane.com

Kur profeti ﷺ përfundonte së lexuari El-Fatihan, thoshte me zë të zgjatur:

”Amin.”1

Ai i urdhëroi namazlitë që të thonë: ”Amin” menjëherë pasi që imami kishte thënë amin dhe tha:

”Kur imami të ketë lexuar:

”… jo në të atyre që kundër veti tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që e humbën veten!”2

ju duhet të thoni:

”Amin”. [Engjëjt thonë: ”Amin” dhe imami thotë: ”Amin”.]”

Në një transmetim tjetër thuhet:

”Kur imami thotë: ”Amin” edhe ju duhet të thoni: ”Amin”. Ai i cili thotë: ”Amin” njëkohësisht kur engjëjt thonë: ”Amin” i falen mëkatet e tij të kaluara.”3

Në një tjetër formulim thuhet:

”Kur ndonjëri prej jush thotë: ”Amin” në namaz dhe engjëjt në qiell thonë: ”Amin” dhe ata përputhen, atij i falen mëkatet e tij të mëparshme.”

Një tjetër hadith thotë:

”Thoni: ”Amin” dhe Allahu do t’u përgjigjet.”4

Ai ﷺ ka thënë:

”Nuk ka asgjë për të cilën jehudët ju kanë zili më shumë se sa për selamin tuaj dhe aminin” [pas imamit].”5


1 Bukhari në “Xhuz’-ul-Kira’ah khalf El-Imam” dhe Ebu Daudi me një zinxhir të saktë transmetimi.

2 1:7.

3 Bukhari, Muslimi, Nesai dhe Ed-Darimi. Përveç kësaj është transmetuar nga të tjerët. Në “Fet’h-ul-Bari”, Hafidh Ibn Haxheri ia atribuon shtojcën Ebu Daudit, e cila është gabim. Shtojca e refuzon argumentin me hadithin i cili thotë se imami nuk duhet të thotë: ”Amin”, e cila është transmetuar nga Maliku. Prandaj tha Hafidh Ibn Haxheri:

”Kjo dëshmon qartë se imami duhet të thotë: ”Amin”.”

Ajo që dëshmon për këtë është formulimi i dytë.

Ibn Abdil-Berr ka thënë: ”Ky është mendimi i shumicës së muslimanëve. Një prej tyre është Maliku sipas transmetimit të dijetarëve të Medinës, sepse është transmetuar në mënyrë autentike nga i dërguari i Allahut ﷺ nga Ebu Hurejra dhe Ue’il Huxhr.” (Et-Temhid (7/13).

Do të thotë hadithi aktual dhe hadithi para tij.

4 Muslimi dhe Ebu Auaneh.

5 Bukhari në “El-Edeb El-Mufred”, Ibn Maxheh, Ibn Khuzejmeh, Ahmedi dhe Es-Siraxh me dy zinxhirë të transmetimit të cilët janë autentik.

Dobi:

Namazliu duhet të thotë: ”Amin” me zë dhe së bashku me imamin. Ata nuk duhet ta thonë atë para tij, sikurse veprojnë shumica e namazlive, e as pas tij. Ky është mendimi i saktë që unë kam ardhur në përfundim që e kam verifikuar në disa libra, duke përfshirë “Silsilat-ul-Ahadith Ed-Daifeh (952)” dhe “Sahih-ut Terghib uet-Terhib (1/205 )”.

Shpërndaje: