Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

3.Fisi i profetit para Adnanit

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)
Burimi: El-Fusul fi Sirat-ir-Rasul, fq. 13-15
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Trungun familjar të cilën e kemi përmendur deri tek Adnani nuk ka mospajtime lidhur me të. Kjo është konfirmuar përmes shumë rrugëve dhe konsensusit. Mospajtimet lindin lidhur me trungun familjar para Adnanit. Megjithatë, edhe gjenealogjët dhe teologët jehudë dhe të krishterët janë unanim se Adnani është një nga bijtë e profetit Ismail (alejhi-selam). Sipas mendimit të saktë të sahabëve dhe tebiinëve ishte për qëllim Ismaili, djali i Ibrahimit. Megjithatë, ka mospajtime se sa etër janë mes tyre.

Numri më i madh që është përmendur janë dyzet etër. Numri minimal i përmendur është shtatë etër. Disa thonë se ata janë nëntë, ndërsa të tjerët thonë se ata janë pesëmbëdhjetë. Përveç kësaj, ata kanë mospajtime lidhur me emrat e tyre.

Disa nga prej Selefëve dhe imamëve e urrenin që ti atribohen dikujt tjetër para Adnanit. Është thënë se Imam Malik bin Enes el-Asbahi (rahimehullah) e urrente këtë.

Imam Ebu Umeri bin Abdil-Berr ka thënë në librin ”El-Inbah”:

”Imamët në fjalë thonë lidhur me trungun e Adnanit: ”Adnani ishte biri i Ududit biri i Mukauuimit biri i Nahurit i biri i Tejrahit biri i Ja’rabit biri Jashxhabit biri i Nabit biri i Ismailit biri i Ibrahimit biri i Tarihit (i cili është Azer) biri i Nahurit biri i Sharukh bir i Ra’uit biri i Falikhit biri i Ajbarit biri i Shalikhit biri i Arfakhshadh biri i Samit biri i Nuhit biri i Lamakit biri i Muttushalakhit biri i Akhnukh (që sipas tyre është profeti i Allahut Idrisi (alejhis-selam) i cili ishte profeti i parë pas Ademit dhe Shithit dhe i pari që shkroi me laps – dhe Allahu e di më mirë) i cili ishte i biri i Jardit birit të Mahlajl biri i Kajnanit biri i Janushit biri i Shithit biri i Ademit (salAllahu alejhi ue selem).”
Kështu e përmend trungun familjar autori i librit ”es-Sirah en-Nabeuijjeh” Muhammed bin Is’hak bin Jashar el-Madani dhe gjenealogjët e tjerë. Ebul-Abas Abdullah bin Muhammed en-Nashi el-Mu’tezili e shkroi këtë në formën e poezisë në të cilin ai lavdëroi të dërguarin e Allahut (salAllahu alejhi ue selem). Imam Ebu Umeri cituar këtë gjithashtu dhe po ashtu Shejkh ynë [el-Mizzi] në librin e tij ”et-Tehdhib”. Poezia është mbresëlënëse, duke filluar me:

Unë e lavdërojë të dërguarin e Allahut, për të marrë pjesë nga vendbanimi i çmuar
E lavdërojë një person i cili tejkalon të gjithë të lavdëruarit
Përmes cilësive të tij të cilat përmenden nga ata të largët dhe ata afër
Të gjitha fiset arabe u takuan me të tek Adnani. Prandaj, ka thënë Allahu (Te ala):

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

Thuaj: “Unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen time, vetëm se respektin e dashurisë për hir të farefisnisë (akraballëkut).” 42:23

Ibn Abasi (radijAllahu anhu) ka thënë:

“Nuk ka asnjë fis Kurejshit vetëm se ata janë të afërmit e të dërguarit e Allahut (salAllahu alejhi ue selem).”

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) është elita e tyre. Muslimi transmetoi në Sahihun e tij nëpërmjet Uathilah bin el-Aska i cili tregoi se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Allahu zgjodhi Kinaneh nga pasardhësit e Ismailit. Ai pastaj zgjodhi Kinaneh nga Kurejshët. Ai pastaj zgjodhi Benu Hashim nga Kurejshët. Pastaj Ai më zgjodhi mua nga Benu Hashim.”

Gjithashtu takohen izraelitët dhe profetët e tyre, dhe të tjerët me të tek Ibrahimi (alejhis-salatu ues-selam) pasardhësit e të cilit Allahu i ka dhënë thirrje profetike dhe libra. Allahu (Subhaneh), u tha bijve të Izraelit me anë të Musait (alejhis-selam):

17 Dhe Zoti më tha: “Atë që thanë, është mirë; unë do të nxjerr për ta një profet nga gjiri i vëllezërve të tyre, një që është si ti dhe do të vë në gojën e tij fjalët e mia, dhe ai do t`u thotë atyre të gjitha ato që unë do t`i urdhëroj. 19 Dhe do të ndodhë që në se dikush nuk i dëgjon fjalët e mia që ai thotë në emrin tim, unë do t`i kërkoj llogari. “(Ligji i Përtërirë (18: 17-19)).

Askush nga pasardhësit e Ismailit (alejhi-selam) nuk është më i madh se Muhammedi (salAllahu alejhi ue selem). Fakti është se askush nuk ka qenë më i madh se Muhammedi (salAllahu alejhi ue selem) dhe nuk do të jetë deri në Ditën e Gjykimit. Është transmetuar në të vërtetë se profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Unë jam zotëria i njerëzimit pa mburrje. Ademi dhe të gjithë profetët e tjerë pas tij do të jenë nën flamurin tim.”

Është transmetuar në të vërtetë se ai (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Unë do të kem një pozicion që të gjitha krijesat edhe Ibrahimi do ta dëshirojë ta kenë.”

Bëhet fjalë për pozitën e lavdërueshme (El Mekamul Mahmud) që Allahu (Te ala) ia ka premtuar atij. Kjo pozitë përfshinë ndërmjetësimin e madh kur ai ndërmjetësonë për të gjitha krijesat në mënyrë që Allahu tua lehtësoj pritjen në vendtubim duke filluar gjykimin e tyre, e cila është transmetuar në të vërtetë dhe të dhëna prej tij (salAllahu alejhi ue selem).

Emri i nënës së tij (salAllahu alejhi ue selem) ishte Amineh, e bija e Uehbit biri i Ebdu Menafit biri i Zuhrahs biri i Kulabit biri i Murrahs.

Shpërndaje: