Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

3.Raporti i gruas së devotshme me Allahun

Shejkh Abdurr-Rrezak bin Abdul-Muhsin el-Bedr el-Abbad 
Sifetuz-Zeuxhetus-Salihah
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com
Unë do të filloj me atë që është thënë në lidhje me cilësitë e gruas së devotshme në suren en-Nisa:
 
“Gra të mira janë ato të dëgjueshmet, që ruajnë fshehtësitë që ka urdhëruar Allahu.” En-Nisa, 4:34
 
Në këtë pjesë të ajetit, Allahu jep një përshkrim të plotë të të gjitha tipareve të shkëlqyeshme dhe fisnike që gruaja e devotshme duhet t’i ketë. Ky tekst fisnik dhe i bekuar na tregon se gruaja e devotshme zotëron dy cilësi:

Cilësia e parë: raporti i saj me Zotin.
Cilësia e dytë: raporti i saj me burrin e saj.
 
Raporti i saj me Zotin shprehet qartazi në fjalën e Allahut -subhaneh-:

“…të dëgjueshmet…”
 
Kjo do të thotë që ajo në vazhdimësi duhet t’i bindet Allahut, të kujdeset për adhurimin dhe bindjen ndaj Allahut, t’i kushtojë vëmendje obligimeve të Islamit dhe të mos i lë pas dore ato në asnjë çast.
 
Të gjitha këto përfshihen nga fjalët e Allahut -subhaneh-:
 
“…të dëgjueshmet…”
 
Pjesa e dytë e fjalëve të Tij -subhanehu ue te ala-:
 
“…që ruajnë fshehtësitë që ka urdhëruar Allahu.”
 
Kjo do të thotë se ajo në vazhdimësi duhet t’i bindet Allahut, të kujdeset për adhurimin dhe bindjen ndaj Allahut, t’i kushtojë vëmendje obligimeve të Islamit dhe të mos i lë pas dore ato në asnjë çast.
 
 
Pra:

“…që ruajnë fshehtësitë që ka urdhëruar Allahu.”

Pastaj me suksesin e Allahut -subhanehu ue te ala- ajo mund ta përmbush këtë cilësi. Ai është i Cili ia lehtëson këtë gjë.
 
 
Prandaj Allahu tha:

“…që ruajnë fshehtësitë që ka urdhëruar Allahu.”
 
Do të thotë se ajo nuk ka arritur ta bëjë këtë për shkak se vetvetiu është e zonja, mendjemprehtë dhe e zgjuar por sepse Allahu është Ai i Cili lejon që ajo ta bëjë këtë dhe Ai ia lehtëson këtë. Kjo na kujton atë që kam përmendur më herët, domethënë se mirësia dhe drejtësia është për shkak të suksesit, lehtësimit dhe ndihmës së të Allahut.
 
Në fjalët e Allahut -subhanehu ue te ala-:
 
“…të dëgjueshmet…” 
 
ndër të tjerash ka për qëllim edhe gruan që kujdeset ndaj obligimeve Islame.
 
Transmetohen disa hadithe nga profeti ﷺ lidhur me këtë temë.
 
Përcillet nga Ebu Hurejra -radijAllahu anhu- se profeti ka thënë:
 
“Nëse gruaja fal pesë namazet e saj, agjëron Ramazanin, e ruan nderin e saj dhe i bindet burrit të saj, ajo do të hyjë në xhenet nga cila derë që dëshiron.” 
 
Transmeton Ibn Hibani (4163), Ahmedi (1661) dhe Tabarani në “el-Eusat (8805)”, imam Albani tha në “Edeb-uz-Zafaf (282)” se hadithi është i mirë.
 
Abdurr-Rrahman bin Auf -radijAllahu anhu- tregon se profeti ka thënë:
 
“Nëse gruaja fal pesë namazet e saj, agjëron Ramazanin, e ruan nderin dhe i bindet burrit të saj, do t’i thuhet asaj: “Hyr në xhenet nga cila derë të duash!” 

Transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij.
 
E përgëzojmë gruan muslimane për këtë premtim të çmuar dhe këtë virtyt gjithëpërfshirës dhe mirësinë që Allahu -subhanehu ue te ala- ia ka premtuar asaj.
 
Bëhet fjalë për katër vepra që ajo mund t’i numërojë në gishtat e njërës dorë. Nëse ajo përmbush këto katër vepra, i thuhet asaj në ditën e gjykimit:
 
“Hyr në xhenet nga cila derë të duash!”
 
A nuk duhet që gruaja e cila ia dëshiron vetes të mirën, t’i kushtojë vëmendje dhe rëndësi këtyre cilësive dhe tipareve, dhe të kujdeset për kryerjen e këtyre veprave. Ajo duhet të kujdeset për namazin e saj, agjërim, dëlirësinë dhe të drejtat e burrit në mënyrë që të fitojë këtë premtim të bekuar dhe këtë virtyt gjithëpërfshirës dhe mirësinë, në mënyrë që t’i thuhet asaj në ditën e gjykimit:
 
“Hyr në xhenet nga cila derë të duash!”
 
Baza e drejtësisë së gruas qëndron në drejtësinë e saj ndaj Zotit të saj kur ajo i bindet Atij, i afrohet Atij dhe kujdeset për adhurimet e saj. 
 
Kjo drejtësi dhe ndershmëri është fshehtësia pas triumfit të saj, lumturisë dhe suksesit në jetën e saj, duke përfshirë martesën, fëmijët dhe pasardhësit e devotshëm, të bekuar, të rehatshëm dhe të shëndetshëm.
 
Prandaj është e rëndësishme për atë që ia dëshiron vetes të mirën dhe kujdestarët të cilët ia duan vajzave të tyre të mirën, që t’i edukojnë ato në atë që është e mirë, e drejtë, e ndershme, në adhurim të duhur, në kryerje të obligimeve Islame dhe në veçanti faljen e pesë namazeve dhe agjërimin e Ramazanit, duke u larguar nga çdo gjë që ndikon në dëlirësin dhe nderin e saj.
 
Kjo është ajo që shpjegohet në pjesën e hadithit:
 
“…e ruan nderin …” 
 
Dëlirësia e ruajtur kërkohet si nga ajo ashtu edhe nga kujdestari i saj i cili duhet t’i mbyllë të gjitha dyert e asaj që e shkatërrojnë atë, shpien në të keqe dhe shkaktojnë mëkate. Kjo është një gjë shumë madhështore, çdo njeri që dëshiron të mirën duhet të sigurohet të rritet me këtë. Ajo duhet të sigurohet që gjithmonë të jetë e bindur, ta adhurojë Allahun dhe t’i afrohet Allahut -subhanehu ue te ala- me fjalë të mira dhe të drejta dhe me vepra që e kënaqin Atë. Nëse Allahu ia jep asaj një burrë të aftë dhe të mirë, ajo duhet t’i frikësohet Allahut lidhur me të drejtat e burrit të saj që nga fillimi i martesës.
 
Kjo gjë na bën që t’ua kujtojmë një gjë në të cilën po gabojnë shumë njerëz, madje me të madhe. E ky gabim është të shpenzuarit e tepërt dhe dhënia pas gjërave të liga gjatë natës së martesës dhe dasmës. Kjo gjë ka pasoja shumë të mëdha dhe sjell dëme të pamohueshme. Shumë femra kur do të martohen përqendrohen në anën e jashtme dhe tek gratë e tjera të barabarta. Ato shikojnë se çfarë kanë bërë gratë e tjera në dasma të ndryshme duke thënë filan femra kur është martuar ka vepruar kështu, në dasmën e asaj kanë vepruar kështu. Pra në këtë formë shkon çështja deri tek shpenzimet e tepërta dhe të panevojshme. Kjo gjë bën që shpenzimet të jenë të mëdha, pasuria të nëpërkëmbet dhe të harxhohet pa të drejtë. E jo rrallë raste ka që ndodhin edhe mëkate dhe ndalesa. Kështu qysh në fillim të martesës kjo bëhet shkak për mungesë bekimi dhe mirësie
 
I tillë nuk është rasti nëse gruaja dhe familja e saj qëndrojnë larg këtyre gjërave, shmangin shpenzimet e tepërta dhe mëkatet gjatë martesës dhe dasmës, në këtë rast do të realizohet mirësia dhe do të arrihet begatia.
 
Është një hadith autentik në Sunenin e Ebu Daudit që transmetohet nga Ukbe bin Amir se profeti ka thënë:
 
“Martesa më e mirë është ajo më e lehta (në shpenzime).”
 
Transmeton Ebu Daudi (2117) dhe Hakimi (2742), hadithi është i saktë sipas imam Albanit.
 
Në një hadith tjetër thuhet:

“Gratë më të begata janë ato më të lehtat në furnizim (kërkojnë pak).”
 
Prandaj gratë më të mira janë ato gra që janë më të lehtat në frunizim. Prandaj femra dhe prindërit e saj duhet të sigurohen që jeta martesa dhe dasma të lehtësohen e jo të vështirësohen, të jenë sa më modeste, jo arrogante dhe me çmime të larta, të jenë të këndshme dhe të qeta, jo të kota dhe ekstravagante. E gjithë kjo ndikon në jetën e martesës në mirësi dhe në ligësi të mëtejshme. Nëse martesa është e thjeshtë dhe pa teprime, është e prirë për të qenë e begatë dhe të ketë mirësi në të. Nëse martesa është e kotë, ekstravagante dhe me mëkate, këto janë disa nga arsyet kryesore që të mungojë begatia dhe mirësia në martesë. Allahu na ruajt!

Shpërndaje: