Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

41.Në lidhje me të porsalindurin dhe ndryshimin e emrave

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)
Sahihul-Kelimit-Tajjib
Verifikoi dhe korrigjoi: Imam Muhamed Nasirudin el-Albani
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

168 – Ebu Rafi (radijAllahu anhu) ka thënë:

“E kam parë të dërguarin e Allahut duke e kënduar ezanin në vesh të Hasanit, birit të Aliut atëherë kur e kishte lindur atë (nëna e tij) Fatimja radijAllahu anha.”

Me kalimin e kohës mu është bërë e qartë se hadithi është i dobët dhe prandaj nuk duhet të përfshihet në “Sahihul-Kelimit-Tajjib”.

169 – Aishah (radijAllahu anha) ka thënë:

“Ishte zakon që të sapolindurit të sillen tek i dërguarit i Allahut , i cili lutej që Allahu t’i bekojë ata dhe ua fuste në gojë atyre një hurme të cilin ai e kishte zbutur më parë me gojën e tij.”

Transmeton Ebu Daudi. Hadithi është autentik sipas kushteve të Bukhariut dhe Muslimit.

170 – Amr bin Shuajb transmeton nga babai i tij, i cili transmetoi nga babai i tij i cili ka thënë se:

“Profeti ﷺ urdhëroi që fëmija i porsalindur të emërtohet, t’i rruhet koka dhe të theret kurban për të në ditën e shtatë.” 

Do të thotë se kokat e tyre rruhen në ditën e shtatë pavarësisht nëse është djalë apo vajzë. Gjithashtu duhet therur dy dele për djalin dhe një për vajzën.

Tirmidhi tha se hadithi është i mirë. Madje grata e hadithit është edhe më e lartë se kaq.

171 – Profeti : “E emërtoi djalin e tij me emrin Ibrahimin, birin e Ebu Musait me emrin Ibrahim, birin e Ebu Talhas me emrin Abdullah dhe birin e Ebu Usejdit me emrin el-Mundhir menjëherë pasi ata kishin lindur.”

Këto transmetime janë autentike. Ato dëshmojnë se akti është i lejueshëm, por më së miri është që të veprohet në ditën e shtatë.

172 – Abdullah bin Amr (radijAllahu anhuma) tregoi se i dërguari i Allahut ka thënë:

إن أحب أسمائكم إلى الله : عبد الله ، و عبد الرحمن

“Emrat tuaj që Allahu më së shumti i do, janë emrat: Abdullah dhe Abdurr-Rrahman.”

Transmeton Muslimi.

173 – Në një transmetim tjetër, shtoi:

و أصدقها : حارث ، و همام ، و أقبحها : حرب و مرة

“Dhe emrat më të drejtë/sinqertë janë Harith (Triumfues/Bujk) dhe Hemam (Trim), ndërsa emrat më të këqij janë Harb (Luftë) dhe Murrah (Ithët).”

Hadithi është autentik.

174 – “Profeti ua ndryshonte sahabëve emrat të cilët kishin domethënie të keqe në emra të cilët kishin domethënie të mirë. Zejnebja (bint Ebi Selemeh) quhej Barrah (e devotshme). Thuhet se ajo lavdëronte veten e saj kështu që ai e quajti atë në Zejnebe. Ai urrente që të thuhej se dikush kishte ardhur nga Barrah. Ai e pyeti një njeri se si quhej? Njeriu tha se quhej Hazan (Pikëllim).

Pastaj profeti : “Ti quhesh Sehl (i Lehtë).”

Ai ia ndryshoi emrin Asijah (e Pabindur) dhe e emërtoi me emrin Xhemileh (e Bukur).

Ai e pyeti një njeri tjetër se si quhej?

Ai i tha se quhej Esram (i Cunguar).

Profeti i tha: “Ti quhesh Zur’ah (Fryt/i Frytshëm).” Ai e ndryshoi emrin e një pjese toke e cila quhej Afrah (Pluhur) dhe ia bëri Khadirah (e Gjelbër).”

Shpërndaje: