Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

42.Ndalimi i urimeve me shprehje të xhahilijetit

Imam Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)
Edeb-uz-Zifaf
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Nuk duhet thënë:

بالرفاء والبنين

“Paçit harmoni dhe pasardhës.”

Kështu thonë njerëzit që nuk dinë. Kjo shprehje e ka origjinën nga periudha e xhahilijetit dhe për ndalesën e thënies së saj kanë ardhur disa hadithe. Prej këtyre haditheve është dhe ky: el-Hasen tha: Akil bin Ebi Talib u martua me një grua nga fisi Xhushm dhe kur hynë disa njerëz për ta uruar i thanë:

  بالرفاء والبنين

“Paçit harmoni dhe pasardhës.”

Ai u tha: “Mos thoni kështu [i dërguari i Allahut e ndaloi këtë.]

Ata thanë:” Çfarë të themi o Ebu Zejd?”

Ai tha: “Thoni:

بَارَكَ الله لكم وَبَارَكَ عَلَيْكم

“Allahu ju begatoftë, Allahu ju begatoftë.”

Kështu ne jemi urdhëruar.” 

Transmetom Ibn Ebi Shejbeh, Abdurr-Rrezaku në “el-Musenef”, Nesai, Ibn Maxheh, Darimi, Ibn Ebi Asim në “el-Ehad”, Ebu Bekr esh-Shafi’i në “el-Feuaid”, Ibn-us-Sunni, Ibn-ul-Arabi në “el-Mu’xhem”, Bejhaki, Ahmedi dhe Ibn Asakir. Shtesa është transmetuar nga Darimi, Ibn-us-Sunni dhe Bejhaki.

Hafidh Ibn Haxheri tha: “Transmetuesit janë të besueshëm përveç se el-Haseni nuk ka dëgjuar nga Akili.”

Disa nga verifikuesit bashkohorë kanë thënë: “Kjo thënie (e Ibn Haxherit) nuk ka argument sepse el-Hasen ka dëgjuar nga sahabë që kanë qenë më të vjetër (dhe më përpara) sesa Akili.”

Por el-Hasen- domethënë el-Basri- është transmetues i njohur për tedlis dhe në këtë hadith nuk ka thënë qartë se e ka dëgjuar drejtpërdrejt Akilin, pra zinxhiri i transmetimit është i ndërprerë. Sidoqoftë, Ahmedi transmeton nëpërmjet një rruge tjetër nga Akili kështu që transmetimi forcohet për shkak të rrugëve të shumta të tij dhe Allahu e di më së miri. Pastaj kam gjetur një rrugë të tretë transmetimi të el-Khatib el-Bagdadit në “el-Mudeh (2/255)” dhe nga Ibn Asakiri.

Shpërndaje: