Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

83.Të dëbuar nga pellgu (haudi)

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan
Burimi: et-Ta’likat el-Mukhtasarah alal-Akideh et-Tahauijjeh, fq. 93-94
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com 

I dërguari i Allahut gjithashtu na ka lajmëruar se do të ketë njerëz që do të dëbohen nga pellgu (haudi) dhe do të ndalohen të pinë prej tij.

I dërguari do të thotë:

“O Zoti im, janë nga umeti im! Janë nga umeti im!”

Dhe Allahu azze ue xhel do t’i thotë: “Ti nuk e di se çfarë kanë shpikur ata pas teje.”

Pastaj ai ﷺ do të thotë: “Largojini ata që ndryshuan dhe ndërruan fenë!” 1

Do të ndalohen prej pellgut (haudit) pasuesit e bidatit, të devijuarit, ata që e kundërshtuan të dërguarin e Allahut , ata të cilët mohuan dhe e braktisën fenë, e braktisën sunnetin dhe ndoqën epshet e tyre dhe mendimet e tyre të devijuara. Këta do të privohen nga pellgu i të dërguarit të Allahut sepse ata ndryshuan dhe e braktisën fenë.

Vetëm ata që pasuan sunnetin e të dërguarit të Allahut në fjalë, vepra dhe besim, vetëm këta do të pinë prej tij.

Disa dijetarë besojnë se pellgu është Keutheri i përmendur në fjalët e Allahut (te ala):

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

“Ne vërtet të dhuruam ty (O Muhammed) El-Keutherin.” 2

Të tjerë thonë se fjala (الْكَوْثَر) do të thotë, një mirësi e madhe. Sigurisht, pellgu (haudi) përfshihet në këtë mirësi të madhe pasi ai do të jetë mirësi për këtë umet.3 Për këtë arsye, është obligim besimi në pellgun (haudin) e të dërguarit të Allahut . Gjithashtu është obligim kapja pas sunnetit në mënyrë që të lejohesh të pish prej tij dhe të mos dëbohesh prej tij në ditën e gjykimit.


1 Bukhari (6589) dhe Muslimi (2292).

2 108:1

3 Transmetohet nga Seid ibn Xhubejri se ibn Abbasi (radijAllahu anhuma) ka thënë për Keutherin: ”Ai është një nga mirësitë e mëdha që Allahu i ka dhënë të dërguarit të Allahut .” Ka thënë Ebu Bishr: ”I thashë Seid ibn Xhubejrit se njerëzit thonë që Keutheri është lumë në xhenet?” Ndërsa Seid ibn Xhubejri tha: ”Lumi që është në xhenet është një nga mirësitë që Allahu i ka dhënë të dërguarit të Allahut .” Bukhari (6582, 6584, 7051) dhe Muslimi (2291, 2304).

Shpërndaje: