Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ahmed bin Jahja en Nexhmij

Alameh Ahmed bin Jahja en Nexhmij 

Burimi: Një përmbledhje e biografisë nga studenti i tij Shejkh Muhammed Ibn Hadij El-Medkhalij të cilën e shkruajti si parathënie për librin El-Meuridul Ez-Zulel (faqe 5-12) me disa shtesa.

Përgatiti: www.perlat-muslimane.com

Emri i tij:


Ai ishte dijetar i madh, i ditur në hadith dhe fikh, Myftiu i zonës Xhez-zan në jugun e Arabisë Saudite. Shejkh Ahmed Ibn Jahja Ibn Muhammed Ibn Shabir En-Nexhmi nga fisi i Benu Hummad i cili është një nga fiset më të njohura në rajonin Xhez-zan.

Lindja dhe fillimi i studimeve të tij:


Shejkhu lindi në fshatin e En-Nexhmij-jeh me datën 22 të muajit Sheval të vitit 1346 hixhri në një familje me dy prindër të devotshëm të cilët dëshironin që ai të mos punojë si fëmijë, në mënyrë që ai të ketë kohë për të mësuar. Ai kur ishte i voglël filloi të mësojë shkrimin dhe leximin dhe mësimin përmendësh të Kuranit.

Më pas erdhi Shejkhu Abdullah El-Kar’auij dhe debatoi me një dijetar Esh’ari në zonën e tyre, debatoi derisa e vërteta doli në sheh dhe njerëzit e kuptuan se Sunneti ishte rruga e saktë. Pas kësaj, Shejkh Ahmedi ishte një student i afërt i Shejkh El-Kar’auij i cili kishte hapur një shkollë Selefije në qytetin Samitah. Shejkh Ahmedi mësoi Akide, Fikh, Hadith, Trashëgiminë Islame, Mustelah dhe lëndë të tjera islame.

Mësuesit e tij:


1) Shejkh Abdullah El-Kar’auij i cili ishte ringjallësi i Sunnetit në pjesës jugore të Arabisë Saudite, i cili hapi me mijëra shkolla fetare në Arabinë Saudite dhe në Jemen.

2) Shejkh Hafidh El-Hakemi, dijetari i pabesueshëm i cili vdiq në moshën 35 vjeçare dhe arriti të shkruaj libra të mahnitshëm në tema të ndryshme islame.

3) Shejkh Muhammed Ibn Ibrahim, ish-myftiu i Arabisë Saudite. Ai studioi prej tij pjesë të librit Tefsir Et-Taberi.

Studentët e tij:


Shejkhu afërsisht për 50 vjet ka dhënë mësim dhe kishte një numër të madh të studentëve që studionin me të, në mesin e tyre janë disa nga dijetarët më të mëdhenj.

Ndër ta ishin:

1) Shejkh Rabi Ibn Hadij El-Medkhalij, i cili mban flamurin e dijes të Xherhit dhe Ta´dilit.

2) Shejkh Zejd Ibn Muhammed El-Medkhalij, dijetari i madh në jug të Saudis, i cili ka shkruar libra të shumtë në Akideh, Fikh dhe Usulul Fikh.

3) Shejkh Ali Ibn Nasir El-Fekihi, i cili është mësues në xhaminë e Profetit salAllahu alejhi ue selem dhe llogaritet prej dijetarëve më të mëdhenj të Medines.

Librat e tij:
Shejhu ka shkruar disa libra të mirë-njohura, në mesin e tyre janë:

1) Te`sisul Ehkam Sherhu Umdetil Ehkam i cili është pesë vëllime. Vëllimit të parë i ka shkruajtur shënimet Imam El-Albani gjë e cila tregon rëndësinë e këtij libri sa i përket dijes.

2) El-Meuridul Ez-Zulel. Një libër shumë i rëndësishëm në të cilin Shejkhu shpjegon Davetin Selefi në të cilin ai refuzon dy grupet e humbura Xhematut Teblig dhe Ikhuanul Muslimun.

3) Audetur Isharah fir red-di ala Memnu`i minez Zijarah. Një libër i rëndësishëm në lidhje me vizitën e varreve.

Vdekja e tij:


Shejkhu vdiq në 23 korrik 2008, pasi që ishte i sëmurë për një kohë të gjatë dhe ai ishte një nga dijetarët më të mëdhenj të kohës sonë.

Shpërndaje: