Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ai i cili thotë unë jam Selefi duhet të vritet!

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

 Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=BHOarCSg8Eo

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetësi: ”Është një nxënës dijeje në Nexhd (Arabinë Saudite) i cili thotë : Ai i cili thotë se është Selefi, Ikhuani e kështu me radhë duke përmendur grupet e tjera , kërkohet pendim prej tij. Dhe nëse nuk pendohet atëherë ai duhet të vritet si një had (ndëshkim sipas sheriatit islam).”

Përgjigje : ”Unë nuk besoj se ai e thotë këtë gjë.”

Pyetësi: ”Po, për Allahun ai e ka thënë këtë. Dhe këtu është një kasetë e regjistruar që e konfirmon atë. Pyetësi e vë kasetën (ta dëgjojë shejkhu) në të cilën dëgjohet zëri i Aid Al-Karnit duke thënë: Dijeni, Allahu ju ruajt, që nuk lejohet për askënd ta bëjë të detyrueshme për dikë ndjekjen e një prej medhhebeve. Dhe kushdo që i thotë njerëzve ose ndonjërit prej robërve të Allahut : Je i detyruar të jesh Hambeli ose Shafi ose Maliki ose Hanefi ai duhet të pendohet. Dhe nëse ai nuk pendohet ai duhet të vritet. Dhe kushdo që e detyron dikë prej njerëzve të jetë Ikhuani apo Selefi apo Tebligi ose Sururi , atij i bëhet obligim pendimi e nëse nuk pendohet ai duhet të vritet. Kjo sepse Allahu ne nuk na ka quajtur me ndonjë emër përveç se muslimanë.”

Përgjigje: ”Unë nuk mendoj se një dijetar e thotë këtë. Nuk mendoj se një njeri i dijes duhet të thotë diçka të tillë. Ndërsa në lidhje me atë që nuk është dijetar , kjo dhe gjëra edhe me të këqija janë të mundura të rrjedhin nga ai.

Pyetësi: ”Cila është këshilla juaj o Shejkh?”

Përgjigje: ”Këshilla ime për të është që ai ta kuptojë se çfarë do të thotë fjala Selefi.”

Unë po e pyes atë tani: ”A po heq dorë ai nga Selefët?”

Ai do të thotë ”Jo” nëse është njeri i dijes.

Nëse ai është ndër ata që nuk dinë asgjë ai do të thotë: ”Ne pasojmë vetëm Kuranin dhe Sunnetin.”

Por si duhet ta kuptosh Kuranin dhe si duhet ta kuptosh Sunnetin ? A e komenton së pari Kuranin me Kuran e pastaj së dyti me Sunnet? Si e quajmë ne këtë? Kjo është gabim. Nuk është e lejuar të themi që: Ne e komentojmë Kuranin me Kuran pastaj me Sunnet.’ Por ne e interpretojmë Kuranin me Kuran dhe Sunnet së bashku (të dyja njëkohësisht).

Kjo sepse ne absolutisht nuk mund ta kuptojmë Kuranin pa Sunnetin. Kjo është arsyeja sepse unë kam përmendur në disa prej librave të mia që një nga argumentet që refuzojnë hadithin e Muadh ibn Xhebel në të cilin ai thotë që i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem), siç tregon hadithi që kur e dërgoi Muadh ibn Xhebelin në Jemen ai I tha:”Me çfarë do të gjykosh?”

Muadhi tha: ”Me librin e Allahut.” Pasta ai i tha: ”Nëse nuk gjen përgjigje në të?”

Ai (Muadhi) tha: ”Pastaj me Sunnetin e të dërguarit të Allahut.”

Kështu ai (salAllahu alejhi ue selem) i tha: ”Nëse nuk gjen përgjigje?”

Muadhi tha: ”Do përpiqem ta zgjidh sipas mendimit tim.”

Profeti  (salAllahu alejhi ue selem) i tha:

”Falenderimet i takojnë Atij që e udhëzoi të dërguarin e të dërguarit të Allahut në atë të cilën i dërguari i Allahut e do.”

Ky hadith është munkar (i refuzuar) Pse? Është e saktë, në lidhje me atë që diplomohen siç thuhet në ditët e sotme nga shkolla e Muhammedit (sal Allahu alejhi ue selem), që të bëjnë dallim ndërmjet Kuranit dhe Sunnetit, dhe e vendosin Sunnetin me dallim ndaj Kuranin në të njëjtin nivel, po opinionin me dallim ndaj Sunnetit? Kur dijetari i referohet këtij mendimi? Atëherë kur ai nuk gjen përgjigje në Sunnet. Kur i referohet ai Sunnetit? Atëherë kur ai nuk gjen përgjigje në Kuran. Kjo nuk është e saktë. Është obligim të kombinohen të dyja Kurani dhe Sunneti së bashku sepse të dyja e kanë origjinën nga një burim. Ky hadith i jep Sunnetit pozitën e të qenurit nën Kuranin. E njëjta është edhe pozita e opinionit (mendimit, ixhtihadit) i të qenurit nën Sunnetin. Kur dikush i jep të drejtë vetes së tij të dalë me opinionin e tij? Atëherë kur nuk gjen asnjë përgjigje në Sunnet. Kur i referohet ai Sunnetit? Atëherë kur nuk gjen asnjë përgjigje në Kuran. Kjo është e gabuar.

E para ishte e saktë. Kur ai i referohet opinionit të tij? Kur nuk gjen një përgjigje në Sunnet. Kur i referohet ai Sunnetit? Atëherë kur nuk gjen asnjë përgjigje në Kuran. Kjo është e gabuar. Pse ? Tani do t’ju bëj një pyetje rreth kafshëve të ngordhura të detit. A janë ato hallall ( të lejuara) apo haram ( të ndaluara)?

Allahu thotë:

”Ju janë ndaluar juve kafshët e ngordhura.” el-Maide:6

Pra e gjetëm përgjigjen në Kuran apo jo? Por ne duhet të vazhdojmë të shikojmë nëse ka ndonjë gjë në Sunnet që i përgjigjet këtij ajeti apo e kufizon atë. Po, kjo është përgjigja jonë. Prandaj dijetarët nuk kanë zgjidhje tjetër veçse ti kombinojnë mes Kuranit dhe Sunnetit. Çështja është ashtu siç ka thënë i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem):

”Të mos qëndrojë ndonjë prej jush i shtrirë në shtratin e tij duke thënë: Ky është Libri i Allahut dhe çdo gjë hallall që gjejmë aty themi se është e lejuar dhe çdo gjë haram që gjejmë aty themi se është e ndaluar(duke e përjashtuar Sunnetin).”

”Në të vërtetë juve ju është dhënë Kurani dhe diçka e ngjashme (Sunneti) me të.”

Dhe atë që e ka ndaluar i dërguari i Allahu është njëlloj sikur Allahu e ka ndaluar. Kështu që ska mundësi e rrugë që dikush të ndajë Kuranin me Sunnetin. Dhe kushdo që thotë : ”Ne do ta interpretojmë Kuranin me Kuran dhe pastaj me Sunnet.” Ky person ka vepruar kështu sipas këtij hadithi munker. Por ne e interpretojmë Kuranin me Kuran dhe Sunnet së bashku. Pastaj nëse nuk gjejmë kuptimin e një ajeti as në Kuran e as në Sunnet, atëherë ne i kthehemi të parëve tanë të devotshëm(Selefus-Salih ) në veçanti sahabëve(shokëve të profetit alejhi selam), të cilët i dëgjuan drejtpërdrejt fjalët e Allahut nga profeti (salAllahu alejhi ue selem). Për mendimin tim , më e pakta që mund të them (për këtë person) dhe nuk e di nivelin e dijes së tij, me pakta që mund të thuhet është që ai është i pakujdesshëm ndaj këtij fakti. Dhe në realitet kjo është një neglizhencë e madhe nga ana e tij sidomos pas gjykimit të ashpër që jep se kush nuk pendohet duhet të vritet. Kështu që përgëzojeni atë me lajmin që unë akoma këmbëngul se unë jam Selefi sipas Librit (Kuranit) , Sunnetit dhe sipas metodologjisë së të parëve tanë të devotshëm (Selefus-Salih). Dhe kush nuk punon me këtë medhheb, atëherë nuk ka dallim mes atij dhe një Rafidiu (Shitët), dhe kjo është e njëjta gjë çfarë bëri el-Hadadi.”

Pyetësi: ”Dhe ne jemi me ty o Shejkh!”

Përgjigje: ”Allahu ju shpërbleftë!”

Shpërndaje: