Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Lutja kundër pushtetarëve bëhet për shkak të budallallëkut dhe lajthitjes

Imam Muhamed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)
Lika El-Bab El-Maftuh (179 A)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Shejkh i nderuar, Allahu të ruajt! Cila është lidhja midis etikës (sjelljeve) dhe besimit? A mund të themi se një person e ka besimin e shëndoshë, e ka besimin dhe metodologjinë e Ehli-Sunnetit dhe Xhematit ndërsa është i mangët në disa sjellje të tij? Shpresojmë ta sqarosh këtë në detaje dhe t’i këshillosh thirrësit në lidhje me këtë çështje. Allahu të shpërbleftë me të mira!

Përgjigje: Allahu iu bekoftë! Aq më i mirë të jetë besimi, aq më të mira janë metodologjia dhe sjelljet e tij. Aq më i keq të jetë besimi aq më të këqija janë metodologjia dhe sjelljet e tij.

Prandaj dijetarët -Allahu i mëshiroftë- kanë thënë:

“Mëkatet e zvogëlojnë imanin”

edhe pse mëkatet veprohen me anë të gjymtyrë, fjalëve apo me mungesën e tyre.

Është e mundur që besimi i një personi dhe nijeti i tij të jenë të shëndosha dhe ai dëshiron hajrin, ndërsa metodologjia dhe sjelljet e tij të jenë të gabuara.

Shembull i tillë janë khauarixhët. Khauarixhët agjërojnë, lexojnë Kuran dhe falin namaz aq shumë sa që profeti ﷺ iu tha sahabëve të tij:

“Ju do të nënvlerësoni namazin tuaj në krahasim me namazin e tyre, do të nënvlerësoni leximin e Kuranit tuaj në krahasim me leximin e tyre.”

Por ata gabuan në metodologji. Ata bënë tekfir mbi muslimanët dhe lejuan gjakun dhe pasuritë e tyre. Si rezultat i kësaj ata devijuan qartë.

Është transmetuar nga Ali bin Ebi Talib se ai u pyet nëse ata janë kufar?

Ai tha: “Ata nga kufri ikën”

Në fakt çështja e tyre është ashtu siç e ka përshkruar profeti ﷺ:

“Thonë fjalë prej më të mirave por dalin nga feja sikurse shigjeta kalon përmes gjahut.”

“Ata e lexojnë Kuranin por ai nuk i tejkalon gërmazet e tyre.”

Allahu na ruajt!

Me fjalë të tjera etika dallon nga besimi. Aq më i mirë të jetë besimi aq më të mira janë metodologjia dhe etika.

Personi mundet të ketë besim të saktë. Personi beson në Allahun, në engjëjt e Tij, në librat e Tij, të dërguarit e Tij, në ditën e fundit dhe në kaderin (caktimin), qoftë i mirë, qoftë i keq, ndërsa ai gabon në metodologji dhe në etikë.

Prandaj i bëj thirrje vëllezërve tanë prej të rinjve dhe të tjerëve që të lexojnë biografinë e kalifëve të drejtë dhe atyre që ishin në kohën e tyre dhe të imamëve që erdhën pas tyre. Imamët pas tyre kanë jetuar në kohën kur filluan thirrjet për në bidate haptazi dhe ndëshkoheshin ata që nuk pajtoheshin me bidatçitë.

Megjithatë, këta dijetarë nuk u rebeluan kundër pushtetarëve e as nuk bëne tekfir mbi ta. Në vend të kësaj ata luteshin për ta dhe thoshin se ata janë udhëheqësit e besimtarëve. Njëri prej tyre ishte imami i Ehli-Sunnetit, imam Ahmedi -rahimehullah-.

Fudejl bin Ijadi dhe imam Ahmedi e kishin zakon të thoshin: 

“Sikurse do ta dija që e kam një lutje të pranuar (tek Allahu); unë do ta bëja atë për pushtetarin.”

Kur ju thuhet disave të cilët kanë një metodologji ndryshe nga ajo selefite: “Lutuni për pushtetarin!”

Ata thonë: “Asnjëherë! Nuk lutemi për të!”

Sikurse udhëzimi i tyre të ishte diçka e pamundur për Allahun -azze ue xhel-. Allahut i kërkojmë ndihmë! Ata nuk e dinë se Allahu udhëzoi popuj të cilët i bënin sexhde idhujve, e u bënë prej atyre që i bëjnë sexhde Zotit të botëve -azze ue xhel-. Allahu është i Gjithëfuqishëm për çdo gjë.

Prandaj e konsideroj këtë të jetë gabim shumë i madh. Kur i thuhet të tillëve: “Lutuni për pushtetarët që ata të udhëzohen dhe të përmirësohen!”

Ata refuzojnë të luten për ta dhe të thonë: “Jo ne nuk lutemi për ta,  lutemi kundër tyre.”

Subhan Allah!

Allahu ka bërë që ky njeri të mbretërojë dhe të sundojë mbi ty. Si të mos lutesh për udhëzimin e tij? Kjo është problematike. Budallallëku dhe lajthitja e shtyjnë njeriun që të veprojë në këtë mënyrë.

Shpërndaje: