Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Mbulimi i fytyrës është i përshkruar në Sunnet

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Xhilbab-ul-Mar´ah el-Muslimah, fq. 104-110

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Shumë nga dijetarët e sotme besojnë se fytyra e gruas është avret për burrat e huaj, dhe si e tillë është e ndaluara të shfaqet. Ajo që kemi përmendur më herët në lidhje me këtë temë, është e mjaftueshme për ta refuzuar këtë mendim [1]. Ndërsa, ka një grup tjetër që e konsideron mbulimin e fytyrës është risi (bidat) dhe shtirje.

Këtë thënie kemi dëgjuar që e thonë disa pasues të Sunnetit.
Këtyre vëllezërve dhe të tjerëve ua paraqesim këtë në vijim:

Duhet të dihet se ekziston baza në Sunnet për mbulimin e fytyrës dhe duarve. Kjo vepër ishte e njohur në kohën e Profetit (sal Allahu alejhi ue selem), ku e kuptojmë nga fjalët e tij, ku thotë:

“Gruaja në ihram nuk duhet të mbajë perçe apo dorëza.” [2]

Shejh-ul-Islam Ibn Tejmijje ka thënë në komentimin që ja bën sures ‘En-Nur’:  “Ky hadith, dëshmon se perçja dhe dorëzat ishin të njohura në mesin e grave që nuk ishin në ihram. Pra fytyrat dhe duart e grave zakonisht ishin të mbuluara.” [3]

Ndërsa kemi shumë transmetime, nga të cilat kuptojmë se gratë e Profetit (sal Allahu alejhi ue selem) mbulonin fytyrat. Më poshtë po i cekim disa hadithe dhe tregime që dëshmojnë këtë që e thamë më lartë:

1 ) ‘Aisha (radija Allahu anha) ka thënë: “Pasi që ishte parashkruar perçja, Saudah doli jashtë për të kryer nevojën fiziologjike. Ajo ishte një grua e gjatë që njihej edhe nga largësi. Umer bin El-Hatabi e pa dhe tha: “Saudah! Betohem në Allahun se ti nuk mund ta fshihesh prej nesh. Shiko se si del jashtë.” Ndërsa ajo u kthye pas. Kurse i Dërguari i Allahut (sal Allahu alejhi ue selam) ishte në shtëpinë e tij. Pasi kishte ngrënë darkë dhe ende e mbante një kockë në dorën e tij, në atë moment Seudah (radija Allahu anha) hyri tek ai dhe i tha: “O i Dërguar i Allahut! Unë dola jashtë për të kryer nevojat e mia dhe Umeri më tha kështu dhe kështu.”

Atëherë Allahu i dërgoi atij shpallje. Pasi përfundoi kjo gjendje, Profeti (sal Allahu alejhi ue selem) tha:

“Ju është lejuar juve të dilni jashtë për të kryej nevojat tuaja.” [4]

2) ‘Aisha (radija Allahu anha) në një hadith të gjatë, ku flitet për përgatitjen e ushtrisë e gjëra të tjera, thotë: “… Ndërsa unë isha ulur në tendën time dhe më kishte zënë gjumi. Safvan bin el-Mutil es-Sulemij edh-Dhekvanij erdhi pasi ushtria kishte arritur më herët, por ai duhej të udhëtojë më të arritur errësira e parë. Në mëngjes ai erdhi tek tenda ime dhe më pa duke fjetur. Kur u afrua tek unë, më njohu menjëherë sepse ai më kishte parë edhe përpara se të obligohej shamija. U zgjova menjëherë kur dëgjova fjalët e tij dhe thashë ‘Ne i përkasin vetëm Allahut dhe tek Ai do të kthehemi’, pastaj unë mbulova fytyrën time me perçe… ”[5]

3) Transmetohet se Enesi (radija Allahu anhu) se në betejën e Hajberit kur Profeti (sal Allahu alejhi ue selem) zgjodhi Safijen për grua të tij, ka thënë: “I Dërguari i Allahut (sal Allahu alejhi ue selem) erdhi nga Hajberi pa kaluar natën me të… Kur i Dërguari i Allahut (sal Allahu alejhi ue selem) deshi që ta hipte Safijen mbi deve, ai zgjati kofshën e tij në mënyrë që ajo të mund vej këmbën e saj. Por ajo nuk pranoi dhe në vend që të vë këmbë, ajo e vuri gjurin e saj mbi kofshën e tij. I Dërguari i Allahut (sal Allahu alejhi ue selem) e mbuloi Safijen dhe e uli prapa. Pastaj ai vendosi xhyben e tij mbi shpinën e saj, ia mbuloi edhe fytyrën duke ia lidhur atë (xhyben) nën këmbën e saj dhe e la atë të ketë të njëjtën pozitë si gratë e tij tjera.” [6]

4) Aisha ka thënë: “Kalorësit na shoqëronin neve kur ne ishim me të Dërguarin e Allahut (sal Allahu alejhi ue selem) nën ihram. Kur ata afroheshin afër neve, secila prej nesh lëshonte poshtë perçen dhe mbulonte fytyrën e saj. E kur ata kalonin, ne i zbulonim fytyrat përsëri.” [7]

5) Esma Bint Ebi Bekr ka thënë: “Ne i mbulonim fytyrat tona prej burrave. Ndërsa e kishim zakon të kriheshim para hyrjes nën ihram.” [8]

6) Safije bint Shejbeh thotë: “Unë pashë ‘Aishen se si bënte tavaf rreth Kabes dhe kishte vënë perçen.” [9]

7) Abdullah bin Umer ka thënë: “Kur Profeti (sal Allahu alejhi ue selem) dëshiroi ta martonte Safijen,… kur ai pa ‘Aishen me perçe në mes të njerëzve të tjerë, ai e njohu atë…” [10]

Këto hadithe tregojnë qartë se, ishte normale që gratë të mbulonin fytyrat e tyre në kohën e Profetit (sal Allahu alejhi ue selem) dhe gratë e tij bënin këtë.

___________________________________

[1] Shih Kushtet e veshjes së gruas myslimane nga Imam Albani

[2] Buhariu (4 / 42), Nesaiu (2/9-10), Bejhakiu (5/46-47) dhe Ahmedi (6004).

[3] F. q56

[4] Buhariu (8/430-431), Muslim (7/6-7), Sa’d (8/125-126), Ibn Xherir (22/25), Bejhekiu (7 / 88 ) dhe Ahmedi (6 / 56). Ky hadith dëshmon se Umeri (radija Allahu anhu’) vetëm e njohu Saudan nëpërmjet fizikut të saj, dhe dëshmon se fytyra e saj ishte e mbuluar.

[5] Buhari (8/365-388) shih Fet-h-ul-Bari, Xherir (8/113-118), Ahmedi (6/194-197) dhe Ebul-Kasim el-Hanefij në “el-Feuaid” (9/142/2).

[6] Buhariu (7 / 387), Muslimi (4 / 146) Ahmedi (3 / 123) dhe Ibn Sa’d (8/86-87).

[7] Ahmedi (6 / 30), Ebu Daudi, Ibn-ul-Xharud (418) dhe Bejhekiu në el-Haxh me një zinxhir të mirë së bashku me transmetimet e tjera të dëshmuara.
[8] Hakimi (1 / 454).
[9] Ibn Sa’d (8 / 49) dhe ‘Abdur-Rrazak në el-Musanef (5/24-25).
[10] Ibn Sa’d (8 / 90).

Shpërndaje: