Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Muhammed bin Salih el-Uthejmin

Burimi: Përmbledhje e librit “El-Xhami li Hajat el-Alameh Muhamed bin Salih el-Uthejmin” nga Ualid el-Husejn, me disa shtesa

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Emri i tij: 

Emri i tij është Ebu Abdullah Muhamed bin Salih bin Sulejman bin Abdurr-Rrahman bin Uthman el-Vuhejbi et-Temimi. Babai i stërgjyshit të tij Uthmani, thirrej me nofkën Uthejmin dhe pastaj shejkhu u bë i njohur me këtë emër.

Lindja e tij:

Ai ka lindur në qytetin Unejzeh në rrethinën e Kasimit në Arabinë Saudite, më 27 në muajin Ramazan, më 1347 Hixhri.

Mësuesit e tij:

1) Shejkh el-Alameh el-Mufessir Abdurr-Rrahman bin Nasir es-Sa’di- Mësoi tek ai përgjatë një periudhe gjashtëmbëdhjetë vjeçare.

2) Shejkh el-Alameh Abdul-Aziz bin Baz- Ai ishte myfti i Arabisë Saudite, tek ai mësoi Sahihun e Buhariut dhe disa libra të fikhut.

3) Shejkh el-Mufessir Muhamed el-Emin esh-Shenkiti- Tek ai mësoi kur ishte në “Ma’had el-Ilmi” në Riad.

4) Shejkh Muhamed bin Abdul-Aziz el-Mutauua- Ai ishte gjyqtar i fundit në Unejzeh. Tek ai mësoi në lëmin e akides, fikhut dhe gjuhën arabe.

Nxënësit e tij:

Shejkhu dha mësime për dyzetepesë vite derisa vdiq. Ai kishte aq shumë nxënës sa që është vështirë për t’i numëruar të gjithë, por në mesin e tyre ishin:

1) Shejkh Hamad el-Uthman- Ai është një nga dijetarët në Kuvajt dhe profesor në Universitetin e Kuvajtit.

2) Shejkh Sulejman Ebul-Khajl- Ai është rektori aktual i Universitetit Imam Muhamed bin Se’ud.

3) Shejkh Abdus-Selam bin Burxhis- Ai ishte një nga dijetarët e Riadit, i cili është i njohur për librat shumë të mirë që i ka shkruar.

4) Shejkh ‘Issam es-Sinani- Një nga dijetarët në Kasim.

5) Shejkh Abdullah el-Musalem- Një nga dijetarët në Kasim.

Librat e tij:

Shejkhu deri në vitin 1422 hixhri kishte 115 libra të shtypur, të cilat i ka shkruar vetë, por edhe nxënësit e tij kanë transkriptuar nga kasetat e tij. Ndër librat më të njohur janë:

1) Sherhul-Mumti’ e cila është një shpjegim i Zadul-Mustakni’, është shtypur në gjashtëmbëdhjetë volume.

2) Komentimi i Rijadus-Salihin në shtatë vëllime.

3) Një koleksion të librave të shkurta dhe fetvave të Shejkhut, e cila është rreth tridhjetë vëllime.

Lëvdatat dijetarëve për të:

Shejkhul-Muhadith Abdul-Muhsin el-Abbad ka thënë: “…Vëllezër të mi, këtë mbrëmje do t’u them disa fjalë rreth një shejkhu të nderuar në Arabinë Saudite, i cili është një nga dijetarët e mëdhenj të botës islame. Ai i ka kushtuar vëmendje shumë të madhe dhe të veçantë dijes, duke e përhapur atë anekënd botës që t’u bëjë dobi studentëve. Ai është shejkh el-Alame Muhamed bin Salih el-Uthejmin …” (Shejkh Muhamed bin Uthejmin minel-‘Ulema err-Rrabbanijiin, e cila është pjesë e koleksionit të librave të Shejkh Abdul-Muhsinit (6/473)

2) Shejkh Rabi’ el-Medkhali ka thënë: “A mund të gjeni mbi faqen e dheut të tillë sikurse Shejkh Ibn Baz dhe Shejkh Ibn Uthejmin …” (Ehlul-Hadith hum etTaifah el-Mensurah uel-firkatun-Naxhijah 90-91)

Vdekja e tij:

Shejkhu vdiq më 15 Sheval të vitit 1421, që korrespondon me 10 janar 2001.

Autoritetet qeveritare të Arabisë Saudite ishin të detyruar të mbledhin 1500 ushtarë për të mbajtur rendin e mbi 500 000 njerëzve që falën namazin e xhenazes të shejkhut. Në safin e parë ishte ministri i brendshëm i Arabisë Saudite, princi Naxhif bin Abdul-Aziz dhe minsitri i fesë shejkh Salih Al esh-Shejkh, së bashku me dijetarët e mëdhenj të Arabisë Saudite.

Shpërndaje: