Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Mukbil el-Uadi’i

Burimi: Përmbledhje nga libri ”El-Ibhaxh” nga Hamid bin Ka’id el-Atmi me disa shtesa.

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Emri i tij: 

Ebu Abdurr-Rrahman Mukbil bin Hadi bin Mukbil bin Ka’ideh el-Hamdani el-Uadi’i el-Khilali. Vjen nga fisi err-Rrashid.

Lindja e tij:

Ai ka lindur në fshatin Demmaxh në veri të Jemenit në vitin 1352 H.

Fillimi i studimeve të tij:

Shejkhu filloi të mësojë shkrim dhe lexim qysh kur ishte i vogël, mësoi leximin e Kuranit dhe studioi pak nga historia. Shejkhu erdhi nga një familje Shiite, megjithatë e urrente të pasuarit verbërisht. Pasi që nuk kishte kush që mund ta ndihmonte atë në studimet e tij, ai nuk filloi studimet deri në moshën 20 vjeçare.

Ai shkoi nga Jemeni për në Arabinë Saudite dhe ka punuar si pastrues i shtëpive në Mekë. Një person i cili bënte davet nëpër xhami në Mekë, ia dhuroi Shejkhut librat, si: “Sahihul-Buhari”, “Rijadus-Salihin”, “Bulugul-Meram” dhe “Fet’hul-Mexhid”. Ai filloi t’i lexojë.

Mësuesi i tij i parë prej Ehli-Sunnetit ishte Shejkh Jahja bin Uthman nga Pakistani. Tek ai studioi Sahihul-Bukharin, Sahih Muslim dhe Tefsirin e Ibn Kethirit. Pastaj Shejkhu filloi studimet në Ma’hadul-Haram në Mekë dhe ka studiuar për gjashtë vjet. Pastaj ai u pranua në Universitetin Islamik të Medinës, studioi shtatë vjet dhe mori diplomën në Master.

Mësuesit e tij:

1) Imam Albani- ndoqi mësime private tek ai përderisa shejhu ishte në Medine.

2) Shejkh Ibn Baz- ndoqi mësimet e Sahih Muslimin në Xhaminë e Profetit.
3) Shejkh Muhamed bin Abdil-lah es-Sumali.- ndoqi mësimet e Sahihul-Buharit në Mekë.
4) Shejkh Hammed el-Ensari- mësoi kur ishte duke ndjekur mësimet për master në Medine.
5) Shejkh Bediud-Din err-Rrashidi.

Nxënësit e tij:

Vetëm Allahu e di numrin e nxënësve që kanë mësuar tek ky dijetar i madh, e që mund të arrijnë me mijëra. Ishte zakon të merrnin pjesë deri në 3000 nxënës në ligjëratat e tij gjatë pushimeve verore dhe rreth 2000 gjatë pjesës tjetër të vitit. Ndër nxënësit e tij më të famshëm, janë:

1) Shejkh Muhamed bin Abdul-Vehab el-Uasabi- Dijetari i Jemenit i cili ka një qendër ku jep mësime në Hudejdeh.
2) Shejkh Muhamed el-Imam- Shejkhu i njohur i cili ka një qendër të madhe arsimore në qytetin Ma’bar me mijëra nxënës.
3) Shejkh Abdullah edh-Dhamari- Një ndër ligjëruesit më të njohur në Jemen.
4) Shejkh Jahja el-Hajxhuri- Shejkhu i cili mori përsipër qendrën e Shejkhut në Damaxh pas vdekjes së tij.
5) Shejkh Abdurr-Rrahman el-Adani- Quhet gjithashtu fekihu u Jemenit i cili është një nga dijetarët e Jemenit dhe ka një qendër arsimore në Fejush pranë qytetit Aden.

Mësimdhënia e Shejkhut:

Shejku e kishte zakon të japë mësime çdo ditë pas namazit të Drekës, Ikindisë dhe Akshamit. Ndonjëherë ai mbante derse edhe para namazit të Drekës dhe pas namazit të Jacisë. Kjo vazhdoi për një periudhë 25 vjeçare, duke e bërë gjatë tërë vitit.

Librat e Shejkhut:

Shejhu ka 48 libra të shtypura në tematika të ndryshme. Shejkhu shkroi libra në tefsir, akide, hadith, fikh dhe në lëmi të tjera. Ndër librat më të njohur të tij, janë:

“El-Xhami’us-Sahih mima lejse fis-sahihajn”- Në të ai mblodhi hadithet autentike të cilat nuk janë në Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit. Libri ka gjashtë vëllime të mëdha.

“Es-Sahihul-Musned fi Esbabin-Nuzul”- Në të ai mblodhi hadithet autentike që përshkruajnë shkaqet e zbritjes së ajeteve të Kur’anit.
“Ash-Shafa’ah”.
“El-Makhraxh minel-fitneh”.

Çfarë thanë Dijetarët për Shejkhun:

1) Mësuesi i tij Shejkh Hammad el-Ensari ka thënë për të: “Unë nuk kam parë askënd të jetë aq i zellshëm dhe student aq i mirë sa Mukbil.” (el-Mexhmu’ 2/607) (Duhet përmendur se Shejkh Hammad ishte mësues i disa nga dijetarët tonë më të mëdhenj, si: Shejkh Feuzanit, Shejkh Luhejdanit, Shejkh Abbadit, Shejkh Rabisë etj, gjë e cila tregon për peshën e fjalëve të tij.)

2) Shejkh Rabi el-Medkhali ka thënë për të: “Ai është el-Alameh (dijetarë i madh), el-Muhadith, el-Muxhahid, i cili ringjalli davetin selefi në Jemen.” (Tadkhiratun-Nabihin fq. 390)

Vdekja e Shejkhut:

Shejhu ka vdekur pasi ka qenë i sëmurë për një kohë të gjatë, me datën e 30 të Rebi’ul-Euuel të vitit 1422 H ose 22 korrik të vitit 2001. Ai u varros pranë Imam Ibn Bazit dhe Imam Ibn Uthejminit në Mekë, pas faljes së namazin e xhenazes me një numër shumë të madh të njerëzve.

Shpërndaje: