Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Në lidhje me përdorimin e fjalës: “sikur’’

Imam Abdurr-Rrahman bin Nasir es-Sa’di (v. 1376)

Burimi: El-Kaulul Sedid, Sherh Kitabu Teuhid, kapitulli 56, fq. 268

www.perlatmuslimane.com

Ebu Hurejra transmeton se i dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:

”Nëse të godet diçka mos thuaj: ”Sikur të kisha bërë këtë apo atë nuk do të ndodhte kështu”, por thuaj: ”Ishte caktim i Allahut dhe Ai vepron atë që dëshiron”, sepse fjala: ”sikur” ia hap rrugën shejanit.” [Muslimi, hadithi nr 2664].

Dije se përdorimi i fjalës: ”sikur” ndodh në dy raste:

1 – Rasti kur është e ndaluar dhe qortohet përdorimi i kësaj fjale dhe

2 – Rasti kur pëlqehet dhe është e lavdëruar përdorimi i kësaj fjale.

Sa i përket rastit kur qortohet përdorimi i kësaj fjale, është kur robi bën diçka që nuk i pëlqen ose i ndodh diçka që nuk i pëlqen dhe prandaj ai thotë: Sikur të kisha bërë këtë apo atë nuk do të ndodhte kështu, dhe kjo është prej punëve të shejtanit për dy arsye ndaj të cilave duhet të kihet kujdes:

E para prej tyre është se ajo hap derën e keqardhjes, pakënaqësisë dhe pikëllimit, derë e cila duhet të qëndrojë e mbyllur pasi që nuk ka asnjë dobi nga këto gjëra.

E dyta është se përdorimi në këtë rast i fjalës: ”sikur”, tregon edukatë të keqe me Allahun dhe pakënaqësi me caktimin e Tij, pasi të tëra çështjet dhe ngjarjet që ndodhin, si ato më të voglat dhe ato më të parëndësishmet e deri tek çështjet e mëdha dhe të rëndësishme, ndodhin me urdhrin dhe caktimin e Allahut. Çdo gjë që ndodh, patjetër që do të ndodhte dhe nuk mund të supozohet që ajo gjë nuk mund të ndodhte, prandaj në këtë rast thënia: ”Sikur të kisha bërë këtë apo atë nuk do të ndodhte kështu…”, me thënien e  kësaj fjale, robi  tregon një lloj kundërshtimi dhe një lloj dobësie në imanin e tij karshi urdhrit dhe caktimit të Allahut. Dhe nuk ka dyshim që robi nuk e plotëson imanin e tij dhe as teuhidin e tij përveçse me braktisjen e këtyre dy gjërave të lartpërmendura.

Përsa i përket përdorimit të lavdërueshëm të fjalës: ”sikur”, është atëherë kur robi shpreson dhe kërkon të mirën siç është thënia e të dërguarit të Allahut ﷺ:

”Sikur ta dija atë që mora vesh tani, nuk do ta kisha marrë kurbanin me vete dhe do ta kisha përfunduar gjendjen e ihramit me Umre.” [Bukhari 2505, 2506].

Ose thënia e tij në lidhje me njeriun që dëshiron të kryej vepra të mira si p.sh ku thotë:

”Sikur të kisha pasurinë e filanit, atëherë do të bëja me këtë pasuri si filani.” [Bukhari 7232].

Ose fjala e tij në lidhje me tregimin e Musait me Hidrin:

”Sikur vëllai im Musa të kishte duruar,  Allahu do të na tregonte më shumë nga historia e tyre.” [Bukhari 3401, Muslimi 2380].

Pra nëse shprehja ”sikur…” thuhet duke dëshiruar të mirën, në këtë rast thënia e saj është e pëlqyer dhe e lavdëruar, ndërsa nëse thuhet duke dëshiruar të keqen, atëherë në këtë rast është e ndaluar dhe e qortuar. Pra përdorimi i shprehjes: ”sikur” është në varësi të kontekstit në të cilin përdoret. Nëse përdoret në kontekstin e mërzisë, pikëllimit, imanit të dobët në lidhje me urdhrin dhe caktimin e Allahut apo dhe kur dëshiron të keqen atëherë është e ndaluar dhe e qortuar, por nëse përdoret në kontekstin e shpresës dhe dëshirës për arritjen e të mirës, udhëzimit dhe orientimit, atëherë është e pëlqyer dhe e lavdëruar.

Shpërndaje: