Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Selefët as nuk pohuan e as nuk mohuan se Allahu ka trup

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: Minhaxhus-Sunneh en-Nebeuijeh (2/105)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Askush prej Muhadithinëve, Tefsirologëve, e Fukahave, –katër Imamët e medhhebeve dhe pasuesit e tyre, dijetarët e njohur të myslimanëve, dhe para tyre Sahabët e tabiinët, askush prej tyre nuk ka thënë se Allahu ka trup. Nga ana tjetër, s’ka pasur asnjë nga mesi i Selefëve dhe Imamëve i cili ka thënë se Allahu nuk ka trup.

Ata që ia kanë përshkruar ndonjërën prej këtyre dy thënieve ndokujt prej atyre që i përmendëm më lartë, atëherë është mbështetur në ndonjë shprehje e cila mund të ketë kuptimin e trupit në aspektin gjuhësorë.

Shpërndaje: