“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Statusi i femrës në Islam

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

Burimi: “Mexhmu-ul-Fetaua ue Mekalat Muteneuui’ah”, vol. 3

http://www.binbaz.org.sa/mat/1705

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Statusi i femrës myslimane në Islam është shumë fisnik dhe shumë i lartë. Ndikimi i saj në jetën e çdo myslimani është shumë i madh. Me të vërtetë, gruaja myslimane është mësuesja e parë në ndërtimin e një shoqërie të ndershme, duke u siguruar se ajo ndjek udhëzimin nga Libri i Allahut dhe sunneti i profetit të Tij , pasi që jetësimi i mësimeve të Kuranit dhe sunnetit e largon çdo musliman -qoftë mashkull apo femër- nga të qenit i devijuar në të gjitha çështjet e jetës.

Sekreti i rëndësisë së saj qëndron në barrën e madhe dhe përgjegjësinë që është vendosur mbi të dhe në vështirësitë të cilat ajo duhet t’u bëjë ballë, përgjegjësi dhe vështirësi këto të cilat madje as një burrë nuk i mbart. Kjo është arsyeja që prej obligimeve më të rëndësishme që ka një person është shprehja e mirënjohjes ndaj nënës, mirësjelljes dhe respektit ndaj asaj. Në këtë çështje asaj duhet t’i jepet përparësi më shumë sesa babait, madje edhe më tepër.

Një njeri erdhi tek i dërguari i Allahut dhe i tha:

“O i dërguari i Allahut! Kush prej njerëzve e meriton sjelljen më të mirë nga unë?”

Ai iu përgjigj: “Nëna jote.” 

Njeriu pyeti: “Pastaj kush?”

Ai iu përgjigj: “Nëna jote.” 

Njeriu pastaj e pyeti: “Pastaj kush?”

Ai u përgjigj: “Nëna jote.” 

Njeriu pyeti përsëri: “Pastaj kush?”

Ai u përgjigj: “Pastaj babai yt.” 

Transmeton Buhariu 5971 dhe Muslimi 7/2, nga hadithi i Ebu Hurejras (radijAllahu anhu).

Andaj, kjo tregon se nënës i është dhënë tre herë mirësi dhe trajtim më i madh sesa babait.

Sa i përket femrës si grua dhe ndikimit të saj tek burri në qetësimin e tij dhe prehjen e shpirtit që krijon është treguar qartë në ajetin fisnik, ku Allahu thotë:

“Dhe prej argumenteve të Tij është se Ai krijoi nga vetë lloji juaj palën (gratë) në mesin tuaj, që ju të mund të gjeni prehje tek ato dhe Ai vendosi mes jush dhembshuri e mëshirë.30:21

Të mos harrojmë ndikimin e Aishes (radijAllahu anha) në shoqërinë islame, nga e cila shumë nga Sahabët e mëdhenj kanë marrë dije të Hadithit, shumë prej grave mësuan dispozita të shumta që kanë të bëjnë me çështjet e gruas.

Shpërndaje: