“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

37.Është e pëlqyeshme për të ftuarin që të lutet për nikoqirin  

Imam Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420) 

Burimi: Adab-uz-Zifaf, fq. 105

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

34 – Çfarë është e pëlqyeshme (mustehab) të veprohet nga i ftuari:

Është e pëlqyeshme që i ftuari të bëjë dy gjërat e mëposhtme:

1 – Pas mbarimit, ai duhet të lutet për atë që e ka ftuar dhe kjo bazohet në disa hadithe nga profeti ﷺ. Abdullah bin Busr (radijAllahu anhu) transmeton se babai i tij e ftoi profetin ﷺ për ushqim dhe ai e pranoi ftesën e tij. Kur mbaroi së ngrëni, ai ﷺ tha:

اللهُمَّ واغْفِرْ لَهُمْ وارْحَمْهُمْ بَارِك لهم فيما رَزَقْتهم

“O Allah! Fali ata, mëshiroi ata, begatoi ata në atë që u ke dhënë.” 1


1 Ibn Ebi Shejbeh, Muslimi, Ebu Daudi, en-Nesai në “el-Uelimeh”, et-Tirmidhi i cili e konsideroi të saktë atë, el-Bejhaki, Ahmedi dhe teksti i mësipërm është i tij, Ibnu es-Sunni, et-Tabarani dhe përmes tij Ibn Asakir.

Shpërndaje: