Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

39.Lutja e mysafirit për nikoqirin

Imam Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)
Edeb-uz-Zifaf
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Transmetohet nga Enesi -radijAllahu anhu- dhe të tjerë përveç tij:

“I dërguari i Allahut shkoi për t’i vizituar Ensarët, kur arriti pranë shtëpive të tyre erdhën fëmijët e Ensarëve dhe u mbledhën rreth tij, ai u lutë për ta, ua përkthelte kokat dhe u dha selam. Shkoi te dera e Sa’d bin Ubades, kërkoi leje për të hyrë dhe tha:

“Es-Selamu alejkum ue rahmetullah (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ty).”

Sa’di ia ktheu selamin: 

“Ue alejke selam ue rahmetullah (dhe mbi ty qoftë paqja dhe mëshira e Allahut).”

Por profeti nuk e dëgjoi dhe i dha selam edhe dy herë e Sa’di ia ktheu dy herë selamin e ai ﷺ përsëri nuk e dëgjoi. Profeti nuk jepte selam më shumë se tre herë, nëse i jepej leje të hyjë hynte, përndryshe largohej nga aty. Profeti u kthye dhe Sa’di e ndoqi prapa duke i thënë: “O i dërguari i Allahut, prindërit e mi u flijofshin për ty! Çdo selam që më dhe, unë e dëgjova dhe ta ktheva por ti nuk dëgjove. Dëshirova që të më shtohej selami yt dhe begatia jote, hyr brenda o i dërguari i Allahut. I dërguari i Allahut hyri në shtëpin e tij.” Sa’di i dha rrush të thatë. Profeti hëngri dhe kur mbaroi tha:

        أَفْطرَ عِنْدَكُم الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُم الملائِكَةُ

”Bëfshin iftar tek ju agjëruesit, ushqimin tuaj e ngrënshin njerëzit e mirë dhe për ju bëfshin lutje engjëjt.”  

Transmeton Ahmedi, Ebu Ali es-Sefer, Tahaui në “el-Mushkil” së bashku me shtesën në transmetim, Bejhaki dhe Ibn Asakir, secili me zinxhir autentik transmetimi, prej tij Ebu Daudi (3/367) dhe Ibn-us-Sunni i cili transmetoi vetëm lutjen. El-Iraki e konsideroi të saktë hadithin në “et-Takhrixh” dhe Ibn-ul-Mulakin në “el-Khulasah” dhe para tyre Abdul-Hak në “el-Ahkam”, tek të dy teksti i hadithit fillon me pjesën: ”Bëfshin iftar…”, po ashtu e kanë transmetuar Ibn Maxheh (1/556), Tabarani dhe el-Khatibi nga transmetimi i Musab bin Thabitit, nga Abdullah bin Zubejri i cili tha:

“I dërguari i Allahut e prishi agjërimin tek Sa’d bin Muadhi dhe pastaj tha…” dhe përmendi transmetimin e mësipërm.

Sidoqoftë Musabi është i dobët siç ka thënë Busejri në “ez-Zeua’id”.

Shpërndaje: