Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

92.Obligimi i teshehudit të parë dhe lutjet e tij të ligjësuara

Imam Muhamed Nasirudin El-Albani (v. 1420)

Sifatu Salat-in-Nebi, fq. 139

Përktheu: Valdet Gashi

 www.perlatmuslimane.com

Profeti lexonte teshehudin në çdo dy rekate1. Gjëja e parë që ai thoshte kur ai ulej ishte:

التحيات لله

Lavdërimet, lutjet dhe mirësia i takon Allahut...” 2

Nëse profeti harronte teshehudin e parë, ai bënte suxhud-us-sehu (2 sexhdet e harresës)3. Ai i urdhëroi të bëhet teshehudi, ku tha:

”Kur të uleni në çdo dy rekate duhet të thoni:

…التحيات لله

”Lavdërimet, lutjet dhe mirësia i takon Allahut…”

dhe zgjidhni lutjen që ju pëlqen dhe lutuni Allahut -azze ue xhel- me të.” 4

Në një formulim tjetër ai thotë:

”Thuaj në çdo ulje:

…التحيات لله

”Lavdërimet, lutjet dhe mirësia i takon Allahut…” 5

Të njëjtën gjë, ai e urdhëroi njeriun i cili u fal në mënyrë të gabuar, gjë të cilën e treguam së fundi. Profeti ua mësonte teshehudin sahabëve sikurse ua mësonte një suret nga Kurani6. Ndërsa të lexuarit e teshehudit në heshtje është sunnet.7


1 Muslimi dhe Ebu Auaneh.

2 Bejhaki nga Aishah me zinxhir të mirë transmetimi, tha Ibn-ul-Mulakin (2/28).

3 Bukhari dhe Muslimi. Kjo përmendet në “Irua-ul-Ghalil (338)”.

4 Nesai, Ahmedi dhe Tabarani në “El-Mu’xhem El-Kebir (1/25/3)” me zinxhir autentik.

Me sa duket duaja është ligjësuar për t’u lexuar në çdo teshehud edhe nëse nuk është rekati i fundit. Këtë mendim e ka edhe Ibn Hazmi -rahimehullah-.

5 Nesai me zinxhir autentik.

6 Bukhari dhe Muslimi.

Shpërndaje: