Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Agjërimi në muajin Dhul-Hixheh

Imam Zejn-ud-Din bin Rexheb el-Hanbeli (v. 795)
Lataiful-Me’arif, fq. 353
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Në el-Musned dhe librat Sunen transmetohet nga Hafsa se profeti ﷺ nuk e braktisi agjërimin e ditës së Ashures, të dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes dhe të tri ditëve të çdo muaji. Megjithatë, ka mospajtime në lidhje me zinxhirin e hadithit.

Është transmetuar nga disa prej grave të profetit ﷺ se profeti ﷺ nuk e braktisi agjërimin e nëntë ditëve të para të Dhul-Hixhes. Një nga ata që agjëronte dhjetë ditët ishte Umeri -radijAllahu anhu-. Pos kësaj është përmendur se el-Hasan (el-Basri), Ibn Sirini dhe Katadeh e konsideronin të shkëlqyeshëm agjërimin e këtyre ditëve. Këtë mendim e kanë shumica e dijetarëve ose të paktën shumë prej tyre. Në sahihun e Muslimit transmetohet nga Aishah (radijAllahu anha) se ajo ka thënë:

“Unë kurrë nuk e kam parë të dërguarin e Allahut ﷺ të agjërojë këto dhjetë ditë.” Muslimi (1176)

Në një transmetim tjetër thuhet: “… gjatë dhjetë ditëve.”

Imam Ahmedi ka përgjigje të ndryshme në lidhje me këtë hadith:

1 – Hadithi i Hafsës -radijAllahu anha- thotë të kundërtën dhe ka mosmarrëveshje në lidhje me zinxhirin dhe hadithin e Aishes. El-A’mash e ka transmetuar atë me një zinxhir të plotë, ndërsa Mansuri e ka transmetuar nga Ibrahimi me një zinxhir të këputur. Në mënyrë të ngjashme dijetarët e tjerë janë përgjigjur edhe në atë se nëse hadithi i Aishes mohon ndërsa i Hafsës konfirmon. Hadithi i konfirmues shkon para tij, pasi që personi i cili konfirmon di më shumë se ai që mohon.

2 – Hadithi i Aishes -radijAllahu anha- do thotë se profeti ﷺ nuk agjëronte të gjitha ato dhjetë ditët dhe se hadithi i Hafsës (radijAllahu anha) do thotë se ai agjëronte shumicën e ditëve. Kështu që duhet agjëruar vetëm disa prej atyre ditëve. Ky kombinim është korrekt duke u përputhur me transmetimin

“… ato dhjetë ditët.”

Ndërsa është e pamundur që të bashkohet me transmetimin:

“… gjatë dhjetë ditëve.”

Ibn Sirin urrente të thuhet kam agjëruar dhjetë ditë pasi që mund të mendohet se duhet agjëruar edhe ditën e Bajramit. Në vend të kësaj duhet thënë se kam agjëruar ato nëntë ditët. Por kur agjërimi iu dedikohet dhjetë ditëve, do thotë se ky është agjërimi cili lejohet gjatë këtyre dhjetë ditëve.

Shpërndaje: