Ai që betohet le të betohet në Allahun ose le të heshtë!

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: Mukhtasar-ul-Fataua el-Misrijjeh (2/378-379)

Shkurtoi: Imam Badr-ud-Din Muhamed bin Ali el-Hanbeli el-Ba’li (v. 777)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Është transmetuar në mënyrë autentike se profeti ka thënë:

”Kushdo që betohet le të betohet në Allahun ose të heshtë. Kushdo që betohet në diçka tjetër pos Allahut ka bërë shirk.” 1

Askujt si lejohet të betohet në një engjëll, profet apo ndonjë krijesë tjetër. Lejohet të betuarit vetëm në një nga emrat e Allahut, ose një nga atributet e Tij. Është transmetuar se profeti ka thënë:

”Ai që betohet në besën ka bërë idhujtari.” 2

Ai që betohet në besën pa e ditur se në çfarë është betuar apo nëse ai synonte një krijesë, ka vepruar gabimisht. Dhe ai që synon një nga atributet e Allahut sikurse besa e Allahut ose mbrojtja e Allahut, atëherë ka bërë një veprim legjitim.

A është e ndaluar apo e urryer të betuarit në diçka tjetër përveç Allahut? Ka dy mendime në lidhje me këtë. E sakta është se kjo është e ndaluar.


1 Bukhari (2679) dhe Muslimi (1646).

2 Ebu Daudi (3253). Autentik sipas Imam Albanit në ”Sahih-ul-Xhami” (6203).