“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Allahu nuk e do asnjë bidat

Shejkh-ul-Islam Ahmed bin Tejmijeh (v. 728)

Burimi: El-Fataua el-Irakijjeh (1/306-307)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Ata thanë se asnjë fjalë, vepër apo nijet nuk pranohet nëse nuk janë në përputhje me Sunnetin. E mu ky është sheriati, kjo është ajo që ka urdhëruar Allahu dhe i dërguari i Tij . Sepse fjalët, veprimet dhe nijetet që nuk janë në Sunnet, të ligjësuara dhe të urdhëruara nga Allahu janë bidate. Çdo bidat është devijim. Allahu nuk e do atë, Ai nuk e pranon atë dhe është sikurse veprat e idhujtarëve dhe pasuesve të librit, të pavlera.

Kur Selefët flasin për Sunnetin, ajo përfshinë adhurimin dhe besimin. Shumë autorë që i emërtojnë librat e tyre me këtë emër i referohen besimit. Është sikurse Ibn Mesudi, Ubej bin Ka’bi dhe Ebdud-Derda (radijAllahu anhum) kanë  thënë:

“Qëndrimi mesatar në Sunnet është më i mirë se puna e shumtë në bidate.”

Shpërndaje: