Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Burrat më të mirë nuk i rrahin gratë

Imam Ebu Sulejman Hamad bin Muhamed el-Khattabi (v. 388)

Burimi: Ma’alim-us-Sunnen (3/220-221)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Ebu Daudi ka thënë:

2146 – Ahmed bin Ebi Khalaf dhe Ahmed bin Amr bin es-Sarh na ka treguar: Sufjani na ka treguar, nga ez-Zuhri, nga Abdullah bin Abdilah: Ibn-us-Serh Ubejdullah bin Abdilah tregoi nga Ijas bin Abdilah bin Ebi Dhubab i cili tregoi se i dërguari i Allahut ka thënë:

”Mos i rrihni robëreshat e Allahut.”

Pastaj Umeri erdhi te profeti ﷺ dhe tha:

“Gratë janë rebeluar ndaj burrave të tyre.”

Ai ﷺ i lejoi burrat që t’i rrahin ato. Të nesërmen, shumë gra erdhën te gratë e të dërguarit të Allahut ﷺ dhe u ankuan ndaj burrave të tyre. I dërguari ﷺ tha: “Vërtetë, shumë gra erdhën te gratë e Muhammedit ﷺ dhe janë ankuar ndaj burrave të tyre (se i kanë rrahur ato).

“Ata që i godasin gratë e tyre, nuk janë më të mirët prej jush.”

Transmeton Ebu Daudi (2146), Nesai (5/9167), Ibn Maxheh (1985), Tabarani (1/270), Ibn Hibani (9/4189) dhe el-Hakim (2/2765) i cili gjithashtu tha se hadithi është autentik, i saktë sipas imam Albanit në ”Sahih Sunen Ebi Daud (6/1863)”. 

Hadithi dëshmon se është e lejuar për të rrahur1 gruan nëse ajo nuk i përmbush detyrat e martesës. Megjithatë, rrahja nuk duhet të jetë e dëmshme. Hadithi dëshmon gjithashtu se është më mirë për të bërë durim me karakteret e tyre të këqija dhe sjelljeve fyese.

Shpërndaje: