Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Çfarë do të thotë fjala “Ilah” (në shahadet)?

Shejkh Salih bin Abdil-Aziz Al esh-Shejkh 

Burimi: Sherh Thelathetil-Usul, fq. 60

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Një nga shtrembërimet më të mëdha që janë bërë në çështje të imanit, është interpretimi i fjalës “Ilah” (Allah) me “Zotin (Rabb) i Cili është në gjendje të krijoj.” Këtë interpretim e bëjnë filozofët, Esharitë, Maturiditë dhe ata të ngjashëm me ta. Interpretimi i tillë është në kundërshtim edhe me gjuhën e arabëve dhe gjuhën e Kuranit, të cilën e refuzon Kurani dhe Sunneti. Fjala “Ilah” (Allah) ka tjetër bazë në gjuhën arabe nga fjala “Rabb” (Zot). “Ilah” do të thotë “Ai që meriton të adhurohet”.

Ata thonë se: “La Ilahe” (nuk ka të adhuruar me të drejtë) do të thotë: “Nuk ka mundësi askush që të krijoj “ilAllah” (përveç Allahut). Për këtë arsye, ata nuk bëjnë tekfir mbi ata që adhurojnë dikë tjerë pos Allahut (xhela ue ala). Ata thonë se, “për derisa njeriu konfirmon Teuhidin Rububije, se vetëm Allahu është i Vetëm në veprimet e Tij, vetëm Ai i furnizon, jep jetë, i bën krijesat që të vdesin, Ai është Krijuesi dhe se Ai udhëheqë mbi çdo gjë, dhe askush nuk mund të ndërhyj tek Ai, atëherë personi i tillë është besimtarë.” Kjo gjë është gabim.

Disa prej tyre, fjalën “Ilah” e interpretojnë në një mënyrë tjetër, megjithatë, kuptimi i kthehet Teuhidit Rububijeh. Një nga dijetarët e mëdhenjë të Esharive i quajtur es-Sennusij, në librin e tij të famshëm “Ummul-Berahiin fil-‘Aka’idil-Esha’arijjeh”, thotë: ”La ilahe ilAllah” është Ai që nuk ka nevojë për askë tjetër pos Tij dhe çdo gjë tjetër është në nevojë për Të, përveç Allahut që është i pa nevojë për askënd.”

Ai e ka për qëllim që të thotë se, askush nuk është në gjendje të mbijetojë pa ndihmën e Tij. Kjo është arsyeja pse Shahadeti sipas tyre, ka kuptimin e Teuhidit Rububijeh. Kjo është një nga të pavërtetat më të mëdha. Allahu (xhele ue ala) në Kuranin famëlartë tregon se si idhujtarët e asaj kohe konfirmonin atë që ai (es-Senusi) beson të jetë domethënia e Shahadetit.

A nuk ishte Ebu Xhehli dhe idhujtarët e tjerë të bindur se çdo gjë është në nevojë për Allahun? Vërtetë, ata e besonin këtë. Allahu e bëri të qartë këtë në shumë ajete dhe, ndër të tjera tha:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

“Nëse ti (Muhammed) i pyet ata se kush i ka krijuar qiejt dhe Tokën dhe kush i ka nënshtruar (të rrotullohen) Diellin e Hënën, – me siguri që ata do të të thonë “Allahu”!” 29:61

Me fjalë të tjera Shahadeti do të thotë “Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut”.

Shpërndaje: