Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Emocionet

Imam Xhelaluddin es-Sujuti 

Burimi: Mjekësia Profetike

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Emocionet me siguri ndikojnë edhe në shëndetin e trupit. Në emocione bëjnë pjesë: hidhërimi, gëzimi, brenga, mërzia,turpi.

– Sa i përket hidhërimit, ai e nxeh dhe e thanë trupin. Profeti (sal Allahu alejhi ue selem) e ka ndaluar hidhërimin. Buhariu transmeton se një njeri ka kërkuar nga Profeti (sal Allahu alejhi ue selem), ta këshillojë dhe i është përgjigjur:

“Mos u hidhëro!” (duke ia përsëritur këtë tre herë).

Kuptimi i këtij hadithi është se njeriu asnjëherë nuk duhet të merr ndonjë vendim nëse është nën ndikimin e hidhërimit.
Këtë e konfirmon edhe hadithi tjetër në të cilin thuhet:

“Mos mendoni si ai që është i kapluar nga hidhërimi.”

Disa e kanë pyetur: “A ka ndonjë të cilin nuk e prek hidhërimi?”
Atëherë Profeti (sal Allahu alejhi ue selem), tha:

“Jo, nuk ka. Por ka të atillë që gjatë hidhërimit kontrollojnë veten e tyre. Andaj edhe nëse janë të ndjeshëm, ata e mbajnë kontrollin, dhe nuk kaplohen nga hidhërimi, duke i shtyrë që mos të veprojnë kur janë nën ndikimin e tij.”Transmeton Tiridhiu.

Allahu i Madhëruar në Kuranin fisnik thotë:

“….dhe që e frenojnë mllefin…” (3:134)

Ky ajet Kur’anor argumenton se hidhërimi ekziston, por të njëjtën kohë e lavdëron ata të cilin i kundërvihet atij.

Kur Profeti (sal Allahu alejhi ue selem), hidhërohej, kjo vërehej në fytyrën e tij.

Njëherë kishte thënë:

“Hidhërimi është nga shejtani, dhe ai është krijuar nga zjarri, ndërsa zjarri shuhet me ujë. Andaj, kur të hidhëroheni atëherë merrni abdes.” (Ebu Davudi)

Nga hadithi të cilin e transmeton Tirmidhiu, kuptojmë se hidhërimi është një ndjenjë të cilën e bart çdo njeri në zemrën e tij.

Dhe cili prej njerëzve nuk ka përjetuar skuqjen e syve apo fryrjen e enëve të gjakut në qafë?!

Një prej haditheve që flet për këtë është edhe:

“Unë vërtet di një fjalë të cilën nëse e thotë njeriu, do ta largojë hidhërimin nga ai: “Kërkoj strehim prej Allahut nga shejtani i mallkuar.” (Muslimi)

– Sa i përket gëzimit, karakteristikë e tij është se forcon anën e brendshme të njeriut, duke i dhënë atij energji. Por nëse gëzimi si ndjenjë i tejkalon kufijtë e saj, ai mund ta mbysë njeriun.

Shumë herë kemi dëgjuar se dikush ka vdekur nga gëzimi i tepruar. Vërtet, çdo gjë e tepruar është e ndaluar me Kuran:

“Allahu nuk i do ata që shthuren gjatë gëzimit!” 28:76

Por parimisht, gëzimi për besimtarin është i lejuar:

“Thuaj: Vetëm mirësisë së Allahut dhe Mëshirës së Tij le t’i gëzohen…” Junus:58

– Sa i përket brengës dhe mërzisë, këto janë burimi i etheve të pafund! Muhamedi (sal Allahu alejhi ue selem) ka kërkuar nga Allahu që ta mbrojë nga brenga dhe mërzia e tepërt.

Në hadith thuhet se kush lëngon nga këto dy gjëra është i predisponuar për shumë sëmundje.

Mirëpo, patjetër duhet dallimin në mes brengës dhe mërzisë. Brenga është diç që presim të kalojë ose paraqitet në ato momente, ndërsa mërzia ka të bëjë me një gjë që veç ka kaluar.

Profeti (sal Allahu alejhi ue selem) e përfundonte çdo namaz me lutjen drejtuar Allahut të Madhërishëm, që ta mbrojë nga këto dy gjëra. Ibn Abbasi (radij Allahu anhuma) ka thënë:

“Kush lëngon nga brenga e tepruar dhe dhembjet, duhet shpesh të përsërit: Nuk ka pushtet dhe fuqi përveç Allahut të Madhërishëm.”

Brenga shpesh është e ndërlidhur me gjërat që i takojnë gjendjes momentale, andaj njeriu i cili ka probleme me këtë duhet të bëjë diç e cila do t’i ndihmonte që të harrojë gjërat për të cilat është i brengosur.

Tirmidhiu transmeton nga Ebu Hurejre (radij Allahu anhu) se Profeti (sal Allahu alejhi ue selem) në rastet kur ishte shumë i brengosur ngrehte duart nga qielli duke thënë:“Allahu është më i Madhi.”

Abdullah Ibn Mes’udi (radija Allahu anhu) transmeton hadithin vijues:

“Nuk ka besimtar i cili është i goditur me brengë dhe mërzi dhe i thotë këto fjalë e që Allahu i Madhërishëm, nuk do t’ia largojë të gjitha brengat duke ja zëvendësuar me gëzim. Këto fjalë janë:

”O Allah vetëm Ty të adhurojë. Çdo gjë që posedoj është në duart e Tua. Urtësia Jote është e qartë, gjykimet e Tua janë të drejta. Të lutem me të gjithë emrat me të cilët përshkruhesh në Librin Tënd të shenjtë dhe të cilët ua ke shpallur cilitdo nga krijesat e Tua, ose i ke bërë të fshehta, të lutem që Kur’ani të jetë gurrë e zemrës sime, dritë e gjoksit tim, ai i cili më largon dhembjet dhe brengat e mia.”(Ahmedi në Musnedin e tij dhe Ibn Hibbani në sahi)

– Sa i përket turpit, kjo është një emocion të cilin njeriu e përjeton atëherë kur turpërohet nga vetvetja.

Shpërndaje: