“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Format e ndryshme të khul (ndarjes së gruas nga burri)

Imam Ibn Kudameh el-Makdisi

Burimi: el-Kafi (3/141-143)

el-Maktab el-Islami, 1408/1988

Përktheu: Valdet Gashi 

www.perlatmuslimane.com

Khul përbëhet nga tre forma:

1 – I lejuar. Kjo do të thotë se gruaja e urren burrin e saj dhe frikësohet që ajo nuk do të përmbushë të drejtat e tij dhe t’i përmbahen kufijve të Allahut në binden ndaj burrit.

Ai Te ala ka thënë:

Pra, nëse të dy frikësohen se nuk do të mund t’u përmbahen kufijve të Allahut, atëherë nuk është gjynah për asnjërin, nëse gruaja i jep diçka burrit (për t’u ndarë nga ai).”1

Buhari transmeton me zinxhir e tij të transmetimit:

Gruaja e Thabit bin Kajsit erdhi tek profeti salAllahu alejhi ue selem dhe i tha: ”O i dërguari i Allahut, unë nuk kam asgjë kundër fesë së Thabitit apo karakterit të tij, përveç se kam frikë që të mos i përmbushi të drejtat në Islam. I dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem tha: ”A do t’ia kthesh mprapa kopshtin e tij (mehrin)? Ajo tha: Po. Ajo ia ktheu kopshtin atij dhe ai salAllahu alejhi ue selem e urdhëroi Thabitin që ta ndajë atë.

Pos kësaj ajo ishte në nevojë që të ndahet prej tij, dhe se ajo e arrinë këtë vetëm me kompensim.

2 – Kuhli i urryer. Kjo do të thotë Khul pa ndonjë arsye, kur situata ndërmjet bashkëshortëve është e mirë. Kolegët tanë e konsiderojnë këtë të jetë të urryer.

Ai Te ala ka thënë:

Dhe jepuni me gjithë zemër grave tuaja dhuratën e kurorëzimit e, nëse ato u falin me dëshirën e vet diçka prej atyre dhuratave, pranojeni atë pa frikë dhe me kënaqësi.”2

Ndërsa sipas fjalës së Ahmedit mund të kuptojnë se kjo është e ndaluar dhe e pavlefshme. Ai tha:

Khul është si hadithi i Sahlas, ajo e urrente burrin e saj dhe ia ktheu dhuratën e martesës (mehrin). Ky është Khul.

Dëshmia për këtë është Fjala e Tij Te ala:

Burrave nuk u lejohet të marrin gjë nga ajo që iu kanë dhënë atyre, vetëm nëse të dyja palët frikësohen se nuk do t’i zbatojnë kufijtë e Allahut.”3

Theuban ka treguar se i dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

”Nëse një grua i kërkon divorc burrit të saj pa patur ndonjë problem (mes tyre) [4], ajo nuk do të shijohë erën e Xhenetit”. [5]

Transmetuar nga Ebu Daudi.

3 – Khuli i ndaluar. Kjo do të thotë se bashkëshorti me veprimet e tij të padrejta e privon gruan nga të drejtat e saj në mënyrë që ajo të kërkojë shkurorëzim për t’ia kthyer dhuratën e martesës. Kjo është e ndaluar.

Allahu Te ala ka thënë:

Mos I mbani me zor ato me qëllim që t’ua merrni një pjesë nga dhuratat që ua keni dhënë.”6

Ai nuk e meriton të marrë këtë konpenzim nëse ai e lëshon atë në këtë gjendje dhe merr kompensim, sepse ajo ka qenë e detyruar padrejtësisht që tia kthej atë. Kështu, ai nuk e meriton atë.


[1] 2:229.

[2] 4:4.

[3] 2:229.

[4] Imam el-Adhimabadi rahimehullah ka thënë:

Do të thotë pa asnjë vështirësi që e detyronë atë që të kërkojë divorcin.

 (Aun-ul-Ma´bud Sherh Sunen Ebi Davud (6/220))

Shpërndaje: