Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Gjykimi i të uruarit kërshëndellat kufarëve

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: Fataua el-Akideh, fq. 246-248

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Cili është gjykimi për t’i uruar dikujt krishtlindjet? Si duhet t’i përgjigjemi atyre, nëse ata na urojnë neve krishtlindjet? A është mëkat për të prezantuar në festat e tyre? A është mëkat për të kryer ndonjë prej këtyre veprave të përmendura pa qëllim, sepse dikush e bën këtë për t’i kënaqur ata ose për arsye se turpërohet dhe nuk dëshiron që ata të lëndohen.

Përgjigje: Ekziston konsensus se është e ndaluar që t’i urosh kufarëve krishtlindjet dhe festat të tjera fetare. Këtë e ka përmendur Ibn-ul-Kajim (Allahu e mëshiroftë) në librin e tij dhe ku thotë:

”Ekziston konsensus se është e ndaluar për t’i uruar kufarëve festat apo agjërimin e tyre, si për shembull t’i thuhet:

”Gëzuar festën.”

Nëse kjo shprehje nuk është kufër (dalje nga feja), së paku është një mëkat prej mëkateve të mëdha. Ky mëkat është aq i madh, sikurse ti i uron ata për adhurimet që ja bëjnë kryqit. Fakti është se kjo konsiderohet të jetë më keq sesa dikush t’i uroj njerëzit për konsumimin e alkoolit, vrasjen e një personi, të bërit kurvëri e të ngjashme.

Shumë njerëz të cilët nuk e dinë vlerën e fesë bien në këtë gabim. Ata nuk dinë se sa vepër e rëndë konsiderohet kjo gjë. Kushdo që i uron dikujt risinë në fe, mëkatin apo mosbesimin, ai veçse e ka merituar zemërimin dhe hidhërimin e Allahut.”

Arsyeja pse është e ndaluar t’i përgëzosh ata për festat e tyre është se kjo do të thotë se ti pranon dhe kënaqesh me ceremonitë e kufarëve edhe në qoftë se ti në realitet nuk je i kënaqur me mosbesimin. Është e ndaluar për muslimanin që të kënaqet me ceremonitë e kufarëve dhe që t’i përgëzoj ata sepse Allahu i Madhëruar nuk kënaqet nga nga ato fetsa.

Allahu i Lartësuar thotë:

“Nëse nuk besoni, Allahu nuk ka nevojë për ju, ndërsa Ai nuk do për robërit e Tij mosbesimin dhe mosmirënjohjen, e nëse jeni mirënjohës ndaj Tij, Ai e pëlqen atë për ju. Nuk do ta bartë asnjë mëkatar barrën e tjetrit. Pastaj, vetëm tek Zoti juaj është kthimi, e Ai do t’ju njoftojë me atë që keni vepruar. Vërtet që Ai është i Gjithëditur për çfarë ka në gjokse (të njerëzve).” 39:7

“Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time dhe zgjodha për ju Islamin fe.” 5:3

Pra është e ndaluar që t’i përgëzosh ata në festat e tyre pavarësisht nëse merr pjesë në to ose jo. Edhe nëse ata na përgëzojnë dhe na urojnë neve në festat e tyre, ne nuk duhet t’u përgjigjemi atyre ngaqë kjo nuk është festa jonë dhe për këtë shkak nuk pëlqehet nga Allahu I Lartësuar. Festat e tyre ose janë të shpikura, ose janë të paracaktuara, e të cilat Islami i ka anuluar me dërgimin e Muhammedit për të gjithë njerëzimin.

Allahu i Madhëruar ka thënë:

“Dhe kushdo që kërkon ndonjë fe tjetër përveç Islamit, ajo kurrë nuk do t’i pranohet atij dhe në botën e pastajme ai do të jetë prej të humburve.” 3:85

Pos kësaj, është e ndaluar për muslimanët që t’i përgjigjen ftesave të tyre dhe që të marrin pjesë në to ngaqë ky është lloji më i madh i urimit të tyre sepse merr pjesë në të.

Gjithashtu, është e ndaluar për muslimanët të përngjasojë me kufarët dhe që muslimanët të bëjnë festa të ngjashme me ta, që të shkëmbejnë dhuratave në mes të tyre, që të përgatisin ushqime për festat e tyre dhe të mos mos punojnë në ditë të caktuara dhe të ngjashme, të gjitha këto bëjnë pjesë në përngjasim me ta.

Thotë profeti :

”Kush i përngjason një populli, ai është prej tyre.”

Shejh-ul-Islam Ibn Tejmije ka thënë në librin e tij ”Iktida-us-Sirat el-Mustakim fi Muhalefeh As-hab-il-Xhehim”:

Të festuarit e disa prej festave të tyre aludon në dashurinë ndaj gënjeshtrës të cilën ata pasojnë dhe kushdo që bën një gjë të tillë është mëkatar, pavarësisht nëse ai e bënë këtë që ata të jenë të kënaqur me të ose në qoftë se ai e bën atë nga dashuria apo turpi, ose për ndonjë arsye tjetër. Kjo në vetvete nënkupton lëshimin e fesë së Allahut. Përveç kësaj, kjo i bën kufarët që të ndjehen krenarë për fenë e tyre.

Ne e lusim Allahun që t’i forcojë muslimanët në fenë e tyre, t’i bëjë ata të qëndrueshëm dhe t’i ndihmojë ata kundër armikut të tyre – Ai është me të vërtetë i Fortë dhe i Plotfuqishëm.

Shpërndaje: