Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Halebi e akuzon Rabi el-Medkhalin se ka fyer dijetarët

Alameh Rabi bin Hadi el-Medkhali

Burimi: http://rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=236

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Halebi ka thënë:

”Kontradikta e Shejkh Rabi el-Madkhalis nuk është e kufizuar në dijen dhe sjelljet e tij. Ajo gjithashtu ndikon në deklaratat e tij kontradiktore. Vetëm një shembull i kësaj është ajo që kam shkruar në artikullin tim me titull ”Tu’unat-ush-Shejkh Rabi el-Medkhali ue Kibar A’uanihi bis-Selefijjin -Ulama’an ue Du’atan”. Aty kam shkruar:

Shejkh Rabi el-Medkhali mohon se ai ka fyer disa individë të caktuar të cilët ai me të vërtetë i ka fyer në seancat e tij private (të cilat ju do ti dëgjoni në këtë klip). Kjo ndodhi kur ai iu përgjigj një pyetje në lidhje me ”el-Mukhajjam er-Rabi’i”. Aty pyetësi thotë:

”Ai thotë se fyerja e Shejkh Rabis ndaj dijetarëve të vjetër si dijetarëve bashkëkohorë. Ai thotë se Dr Rabi bin Hadi thotë se Ibn Bazi e ka tradhëtuar Selefizmin, të cilën ai e citoi nga ”el-Fasl el-Adil”. Ai gjithashtu thotë se ai e ka fyer Haxherin dhe Neveviun, e bëri Tebdi Shu’ben, e akuzoi Imam Ahmed bin Hanbelin se ka shtrembëruar disa cilësi të Allahut, ka thënë se Muhammed bin Abdil-Vehabi ishte një djalosh i devijuar, e ka akuzuar Ibn Khuzejmen se kanë shtrembëruar disa cilësi të Allahut, ka thënë se Ibn Uthejmini është arsyeja pas idhujtarisë në Nexhd, tha se Selefizmi i tyre është më i fortë se Selefizmi i el-Albanit, tha se Shu’beh është një novator, se Sufjan eth-Theuri u hudh mes Rafidave dhe se Muhammedi bin Abdil-Vehabi e kishte entuziazmin dhe impulsivitetin e një djaloshi. Të gjithë këto të atribohen ty dhe citohen nga ”el-Fasl el-Adil”.

Unë (Alameh Rabi) them:

I pa të meta je ti o Allah. Kjo është një gënjeshtër e madhe. Këtu janë librat e mi dhe audio kasetat. Ato përbëhen vetëm nga mbrojtja e imamëve të Ehl-us-Sunnetit, duke përfshirë ata të përmendurit.”

1 – Unë nuk kam asnjë kundërthënie kur është fjala për dije apo sjellje. Kjo i takon cilësive tuaja dhe të sektit tënd.

2 – Unë nuk i kam fyer Selefitë, unë vetëm kam paralajmëruar ndaj devijimeve të novatorëve. Ata nuk kanë asnjë dijetarë. Ata kanë vetëm njerëz që thërrasin në sprova dhe shkaktojnë trazira në mesin e Ehl-us-Sunnetit.

3 – Ju po gënjeni. Unë fare nuk kam fyer dijetarët e Ehl-us-Sunnetit të vjetër apo dijetarët bashkëkohorë. Unë unë thërras tek ta dhe i urdhërojë njerëzit që t’i respektojnë dhe ti pasojnë ata.

4 – El-Halabi nuk është i kënaqur me gënjeshtrat e tij kundër meje; Ai gjithashtu sjell edhe gënjeshtrat e Hadadive dhe shtrembërimet dhe interpretimet e refuzuara të fjalëve të mia.

Marrëdhënia ime me dijetarët e vjetër dhe bashkëkohore, dhe mbrojtja e tyre dhe thirrja për në metodologjinë e tyre thërrmon gënjeshtrat dhe trillimet e Halebiut dhe të Hadadive.

Shpërndaje: