“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Idhujtaria e vogël të cilën shumica nuk e dinë

Imam Abdurr-Rrahman bin Hasan Alush-Shejkh (v. 1285)

Burimi: Fet’h-ul-Mexhid, fq. 106

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Profeti ka thënë:

“Ajo që unë kam frikë më së shumti për ju është shirku i vogël.”1

Kur u pyet për të, ai tha: “Syefaqësia.”

Nëse idhujtaria e vogël ishte e tmerrshme për shokët e të dërguarit të Allahut të cilët posedonin dije të përsosur dhe besim të fortë, është edhe më keq, dhe më e tmerrshme për të gjithë me dije dhe besim shumë më të ulët. Kjo vlen veçanërisht duke pasur parasysh faktit se shumica e dijetarëve sot dinë rreth Teuhidit vetëm atë që paganët e dinin. Ata nuk e dinë rëndësinë e hyjnisë që shahadeti e hedh poshtë nga çdo gjë tjetër veç Allahut. Ebu Ja’la dhe Ibn-ul-Mundhir transmetuan nga Hudejfeh bin el-Jaman, nga Ebu Bekr es-Sidik, nga profeti i cili tha:

“Idhujtaria është më e fshehtë se një milingonë e zezë.” Ebu Bekri tha: “A është idhujtaria diçka tjetër përveç se të adhurohet apo t’i lutesh dikujt tjetër përveç Allahut?” Ai tha: “Mjerë nëna jote! Idhujtaria është më e fshehur në mesin tuaj sesa një milingonë e zezë.”

Aty gjithashtu thuhet:

“Që ti të thua: “Allahu dhe ky dhe ai më dhanë këtë.”

Është shirk që të thuash:

“Sikur të mos ishte për këtë dhe atë kështu që ky dhe ai do të më vriste.”


1 Ahmedi (23680). Autentik sipas el-Albanit në “Sahih-ul-Xhami” (1555).

Shpërndaje: