Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Kushti i parë i shahadetit – Dituria

Alameh Hafidh bin Ahmed el-Hakemi 

Burimi: Ma’arixh-ul-Kabul (1/334)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Kushti i parë është dituria.

Dituria e cila përfshinë diturinë rreth kuptimit dhe qëllimit të shehadetit, diturinë rreth asaj që mohon dhe pohon shehadeti, e cila dituri mohon dhe kundërshton injorancën.

Allahu (azze ue xhel) ka thënë:

Atëherë, dije se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut.”1

Ata që i adhuruan pos Tij, nuk mund të ndërmjetësojnë (të bëjnë shefaat), përveç kush dëshmoi të vërtetën, e ata e dinë.”2

Që do të thotë se, nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut.

A shpresoni se do t’u besojnë ata juve (jehuditë), kur dihet se një grup prej tyre dëgjuan fjalët e Allahut, edhe pse i kishin kuptuar, e duke qenë të vetëdijshëm (ç’bënin) i ndryshuan ato.”3

Kjo do të thotë se, zemrat e tyre e dinin rëndësinë e asaj që gjuhët e tyre e shqiptonin.

Allahu (te ala) gjithashtu ka thënë:

”Allahu dëshmoi se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Tij, e dëshmuan edhe engjëjt dhe dijetarët, dhe se Ai është Zbatues i drejtësisë. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Tij, Fuqiplotit e më të Urtit.” 4

Thuaj: ”A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?” Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim.”5

Po, Allahut ia kanë frikën nga robërit e Tij vetëm dijetarët.”6

Këta janë shembuj që Ne ua sjellim njerëzve, po këta nuk i kupton kush pos dijetarëve.”7

Profeti  ka thënë

”Ai që vdes dhe e di se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, do të hyjë në xhenet.” 8


1 47:19

2 43:86

3 2:75

4 3:18

5 39:9

6 35:28

7 29:43

8 Ahmedi (1/65).

Shpërndaje: