Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Mësimi online në “Dar Ebna Es-Selef”

Ju informojmë – me lejen e Allahut – për hapjen e aplikimeve për mësim nëpërmjet internetit në Dar Ebna Es-Selef nën mbikëqyrjen dhe menaxhimin e shejkhut të nderuar Ebu Abdul-A’la Khalid bin Muhammed bin Uthman el-Misri – Zoti i Madhëruar e ruajt!

Njoftim me shkollën:

Shkolla Dar Ebna Es-Selef u themelua në Kajro me datën 1 të muajit Safar, në vitin 1434 (2013).

Orari i mësimeve: Nga e diela deri të enjten, nga ora 8:00 – 14.00.

Mësimdhënësit janë një grup i përzgjedhur nga studentët e shejkh Ebu Abdul A’la Khalid Uthman el-Misri dhe janë nën mbikëqyrjen e tij. Në fund të çdo kursi nxënësit i jepet një certifikatë e vulosur me vulën e shkollës dhe me nënshkrimin dhe vulën e shejkh Ebu Abdul-A’la Khalid Uthman el-Misri, në të cilën tregohet niveli mësimor dhe moral i nxënësit.
Dar Ebna Es-Selef i mëson fëmijët e muslimanëve, djem dhe vajza nga mosha 4 vjeçare.

Dar Ebna Es-Selef organizon: Memorizimin e Kuranit Fisnik, mësimin e shkencave të Kuranit dhe hadithit sipas konceptit të Selefëve të umetit.

Lëndët e mësimit janë:

– Mësimi i gjuhës arabe.
– Gramatika e gjuhës arabe.
– Tefsir (shpjegimi i Kuranit).
– Hadith.
– Akide (besim).
– Menhexh (metodologji).
– Fikh (jurisprudencë).
– Etikë.
– Sire (biografi).

Librat e shkurtër që janë në planprogram për t’u memorizuar:

Akide (besim): “El-Kauaid el-Arba”, “Thelathet-ul-Usul”, “El-Usul Es-Sitta”, “Nauakidh-il-Islam”, “Ha’ijeh Ibn Ebi Daud”, “Usul-is-Sunneh”, “Sulemul-us-Sul”. Hadith: “El-Arbaun En-Neueuijeh”, “Umdet-ul-Ahkem”, “Ue Lu’lu Uel-Merxhan”. Fikh: “Kushtet, shtyllat dhe obligimet e namazit”, “Umdetul-Ahkam”. Biografi: “El-Urxhuzeh El-Mi’ijjeh”, “Ameli fi Es-Sira En-Nebeuijeh”.

Librat me planprogram: Silsiletu Takribi Akideti ue Menhexhi ue Fikhis Selefis Salih ila ebnail muslimin i përpiluar nga shejkh Ebu Abdul A’la Khalid Uthman el-Misri.

Këto libra janë:

1.”Rajheneh Et-Tifl El-Muslim (Pjesa e parë)”.
2.”Rajheneh Et-Tifl El-Muslim (Pjesa e dytë)”.
3. “Ta’lim El-Ebna Akide Es-Selef Es-Salih Fi Teuhid ue Sifat ue Esma Rabi El-Ardi ue Es-Sema”.
4. “El-Menahixh Lil-Tifl El-Muslim”.
5. “El-Tibjan Lima’ani El-Arbain En-Neueuijeh Lilmubtediin Ues-Sibjen”.
6. “Teufik Er-Rrahman El-Uadud Fi Sherh Ha’ijeh Ibn Ebi Daud.
7. “Ta’lim El-Mubtediin Uel-A’axhim Ues-Sibjen Tafasil Erkan el-Iman”.

– Kush dëshiron të studiojë në shkollën Dar Ebna Es-Selef (përmes internetit), duhet të nxitoj për aplikim me plotësimin e formularit, duke pasur parasysh afrimin e kohës së fillimit të vitit shkollor. Përparësi kanë ata që kanë aplikuar të parët.

Dera është e hapur për aplikime për mësim në Dar Ebna Es-Selef përmes internetit.

? Aplikimi bëhet duke plotësuar formularin e aplikimit të nxënësit duke ia bashkangjitur formularin në linkun e më poshtëm.

?Formulari i regjistrimit të studentëve:

https://docs.google.com/forms/d/19TPR0mtgURdNlrewlj2iqF0PpFmp1h5bB9jQAC71Ft0/edit

– Nxënësi nuk do të pranohet derisa të paguajë tarifat e kërkuara përmes mënyrave të përmendura më poshtë.

? Tarifat që kërkohen për mësime në Dar Ebna Es-Selef përmes internetit. Çmimi për një nxënës është 60 euro në muaj, pagesa bëhet paraprakisht së bashku me dorëzimin e formularit.

Metodat e pagesës janë:

Përmes Paypal Abdelaala9@gmail.com

ose

? Duke transferuar në këtë llogarin bankare:

– Name: Khaled Mohamed Fahmy Osman Youssef.
– IBAN: EGO 70059001900000100015141029.
– Swift code: FIEGEGCXXXX9003120.
– Account No: 19003120.
– Bank: Fisal/19-Zizinia.

? Për më tepër na kontaktoni në numrat vijues:

Për regjistrimin e djemve ­­+201149222313
Për regjistrimin e vajzave +201050182277

? Për ankesa dhe sugjerime

Në lidhje me djemtë: +201554228273
Në lidhje me vajzat: +201013544995

? Për informatat më të reja na ndiqni në

Facebook:
https://www.facebook.com/AbnaAlsalaf/

Instagram:
https://www.instagram.com/dar_abnaaalsalaf/?igshid=1s20wl7rj0sre

Twitter:
https://twitter.com/abnaadar

Adresa e shkollës

Adresa: The 5th Settlement / New Cairo – Egypt. Pranë Xhamisë Fatma Esh-Sherbetli.

Seksioni i djemve: Al-Narges Buildings, No. (681). Pranë Xhamisë El-I’lm En-Naafi (xhamia e shejkh Khalid Ebu Abdul-A’la).

Seksioni i vajzave: Al-Narges Buildings, No (25). Pranë Xhamisë Abu Bakr Al-Siddiq.

https://www.google.com/maps/place/Al+Narges+Buildings,+Kairo/@30.0025933,31.4450946,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14582331367e7fdf:0xb5835c432cc82902!8m2!3d30.0033555!4d31.4527598

Shpërndaje: