Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Metodologjia e Ehlus-Sunneh uel-Xhema’ah është metodologji e lashtë

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)

Burimi: Minhaxhus-Sunneh en-Nebeuijjeh (2/601-602)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Metodologjia e Ehlus-Sunneh uel-Xhema’ah është metodologji e lashtë dhe e njohur. Ajo ekzistonte para se të ekzistonin Imam Ebu Hanife, Imam Maliku, Imam Shafiu dhe Imam Ahmedi. Kjo është Metodologji e Sahabeve dhe, ata e trashëguan atë nga i Dërguari i Allahut (sal Allahu alejhi ue selem). Kushdo që devijon nga ajo metodologji, ai është novatorë.

Ehlus-Sunneh uel-Xhema’ah, janë të bashkuar se konsensusi i Sahabeve është argument në vete dhe nuk janë të pajtimit në lidhje me konsensuse tjera.

Imam Ahmed bin Hanbel është i njohur se është imami i Sunnetit. Kjo, sepse ka qenë më durimtari në sprovën e njohur. Dhe jo se ai kishte ndonjë koncept të ri të kuptuarit të islamit apo se ai shpiku një metodologji të re.

Ai kishte dituri të madhe në lidhje me Sunnetin e Profetit (sal Allahu alejhi ue selem); dituri që ka ekzistuar dhe është njohur edhe përpara tij. Ai thirri në të, u persekutua dhe duroi për shkak të tij (Sunnetit) ndaj atyre të cilët e sprovonin atë në mënyrë që ai t’i braktisë këto mësime. Kurse Imamët e medhëhebeve tjera, vdiqën para kësaj sprove.

Shpërndaje: