Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Mishi i bretkosave dhe përdorimi i tyre për eksperiment

Imam Muhammed el-Amin esh-Shenkiti (v. 1393)

Burimi: Aduaul-Bejan (1/84)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Nuk është e lejueshme ngrënia e bretkosës. Është konfirmuar nga profeti se është e ndaluar mbytja e tyre[1]. Transmeton Ebu Daudi në Sunnenin e tij nga Abdurr-Rrahman bin Uthman se një njeri i cili kishte njohuri mbi mjekësinë e pyeti profetin në lidhje me përdorimin e bretkosave për eksperimente mjekësore, ku profeti  e ndaloi atë që t’i mbytë bretkosat.

Gjithashtu transmeton Nesaiu në Sunnenin e tij nga Abdurr-Rrahman bin Uthman se një njeri i cili kishte njohuri mbi mjekësinë i tregoi të dërguarit të Allahut  se si bretkosat përdoren në fushën e mjekësisë për eksperimente, pastaj i dërguari i Allahut  e ndaloi atë që t’i mbytë bretkosat.

Imam Neveviu në “Sherh el-Muhedhdheb” ka thënë: “Hadithi që ndalon mbytjen e bretkosave transmetohet nga Ebu Daudi me zinxhir të mirë (hasen) transmetimi dhe nga Nesaiu me një zinxhir autentik (sahih) të transmetimit.”


[1] I dërguari i Allahut ka thënë:

لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح

“Mos i mbytni bretkosat për shkak se kuakja e tyre është tesbih (thonë SubhanAllah).

Shpërndaje: