Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Pesë kategoritë e durimit

Imam Shemsudin Ibn Kajim el-Xheuzijeh (v. 751)

Burimi: Uddet es-sabiriin ue dhakiratush-shakiriin

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Durimi mund të ndahen në pesë kategori, domethënë Uaxhib (i detyrueshëm), Mandub (i inkurajuar), Mahdhur (i ndaluar), Mekruh (i pa pëlqyer) dhe Mubah (i lejuar).

1) Durimi i detyrueshëm (Uaxhib):

Durimi për tu larguar nga gjërat dhe veprat e ndaluara;
Durimi në kryerjen e veprave të detyrueshme;
Durimi për tu përballuar me vështirësitë që janë përtej kontrollit të njeriut, të tilla si sëmundja, varfëria e kështu me radhë.

2) Durimi i inkurajuar (Mandub):

Durimi për tu shmangur nga gjërat e jo të urryera;
Durimi për të kryer adhurime që janë të pëlqyera dhe inkurajuese.
Durimi për të shmangur hakmarrjen.

3) Durimi i ndaluar (Mahdhur):

Durimi për t’u larguar nga ushqimi dhe pija deri në vdekje.
Durimi për tu shmangur nga ngrënia mishin e ndaluar, ngordhësirat dhe gjakun e kafshëve kur kemi të bëjmë me vdekje për shkak të urisë. Tavusi dhe Imam Ahmed Ibn Hanbeli (rahimehumullah) kanë thënë: “Ai i cili nuk ka zgjedhje tjetër përpos se të hajë mishin e kafshës së ngordhur, mish të kafshës së ndaluar dhe gjak, por refuzon të hajë atë dhe si rezultat i kësaj ai vdes, ai njeri do të përfundojë në xhehenem.”

Durimi për tu ndaluar të lypurit. Ka mosmarrëveshje nëse është e lejuar për të lypur prej njerëzve apo jo.

Imam Ahmedi ka thënë se durimi i tillë dhe të përmbajturit lejohet.

Ai u pyet: “Po në qoftë se një person i frikësohet nëse ai do kishte ndenjur duarkryq, do të kishte vdekur?”

Imam Ahmedi iu përgjigj: “Jo, ai nuk do të kishte vdekur, Allahu do t’i kishte dhënë atij furnizimit që i takon.”

Imam Ahmedi nuk lejonte të lypurit; kur Allahu i di nevojat e njeriut dhe sinqeritetin e tij duke u përmbajtur nga të lypurit, Allahu do t’i japë atij furnizim për të jetuar.

Dijetarë të tjerë duke përfshirë edhe shokët e Imam Ahmedit dhe Imam Shafiut kanë thënë:

“Është e detyrueshme për një person që të lyp në rast se rrezikohet nga vdekja.”

Durimi ndaj gjërave që mund të shkaktojnë vdekjen, si kafshimi i gjarprit, apo rrezikimi nga kafshët grabitqare, zjarri dhe uji.
Durimi ndaj sprovave (fitneh) që i godet myslimanët. Shembull: të shmangurit grindjeve me të tjerët. E kur një gjë e tillë ndodh, atëherë kemi të bëjmë me reagimin e pëlqyer dhe te preferuar (mustehab).

Kur profeti u pyet për këtë, ai u përgjigj:

“Bëhu si biri më i mirë nga bijtë e Ademit.” 

Në transmetime të tjera të ngjashme thuhet:

“Bëhu si rob i Allahut i cili u vra, jo si ai i cili vrau.” 

Dhe:

“Le të bartë vrasësi veprat e tij dhe të tuaja të këqija.”

Në një transmetim tjetër ai ka thënë:

“Nëse shpata shkëlqen vendose dorën mbi fytyrën tuaj.”

Allahu na ka treguar për djalin më të mirë nga bijtë e Ademit, i cili flijoi veten e tij dhe nuk luftoi. E Allahu e ka lavdëruar atë për këtë veprim. Kjo është ndryshe nga rasti, kur myslimanët luftojnë kundër mosbesimtarëve. Në një situatë të tillë, myslimani duhet mbrojtur veten e vet, sepse qëllimi i xhihadit është të mbrojturit veten dhe fenë.

4) Durimi i urryer (Mekruh):

Të duruarit nga kënaqësitë fizike si (ushqimi, pije dhe marrëdhënie intime) deri sa të dëmtohet shëndeti i njeriut.

Durimi gjatë kryerjes së një vepre të urryer.

5) Durimi i lejuar (Mubah):

Të duruarit në kryerjen e akteve të lejuar.

Shpërndaje: