Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Realiteti i shpirtit

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (vdiq. 1421)

Burimi: Sherh Sahih el-Bukhari (1/335-336)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Skolastikët kanë mendime të ndryshme se çka është shpirti. Disa thonë se shpirti është trupi. Disa thonë se shpirti është gjaku. Të tjerë thonë se shpirti është një pjesë e trupit. Disa thonë se shpirti është asgjë brenda krijimit ose jashtë krijimit, e lidhur me krijimin apo e veçuar prej krijimit.

SubhanAllah! Ata janë ndarë në këtë çështje sikurse ata janë ndarë në lidhje me cilësitë e Allahut (Te ala); disa besojnë në atë në mënyrë ekstreme dhe thonë se ai është një pjesë e trupit, ndërsa të tjerët mohojnë duke cunguar dhe thonë se ai nuk është as brenda e as jashtë krijimit. Atëherë ku është ai?

Shejkh-ul-Islam Ibnu Tejmijeh (rahimehullah) ka thënë:

”Këto mosmmarëveshje të skolastikëve janë për shkak se ata nuk kanë njohuri të sheriatit. Ata përdorin mendjet e tyre kur ata të mirren me çështje të tilla të gajbit. Prandaj, ata janë të përçarë dhe sepse mendimet e tyre janë të prishura.”

Ndërsa Ehl-us-Sunneti dhe Xhemati e përshkruajnë shpirtin në të njëjtën mënyrë sikurse e përshkruan atë Allahu dhe i Dërguarit i Tij s(alAllahu alejhi ue selem). Ne themi se shpirti është çështje e Allahut, dhe se ne nuk kemi dije rreth natyrëshmërisë së tij apo se nga çfarë ai është krijuar. Allahu e di më së miri se çka është ai. Përkundrazi, ne e dimë se shpirti është një masë e dukshme dhe një masë e cila mbështillet. Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

”Kur shpirti mirret shikimi e ndjek atë.”1

Shikimi nuk ndjek diçka të padukshme. Prandaj shpirti është i dukshëm.

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë gjithashtu:

”Kur një person është në shtratin e vdekjes, zbresin engjëjt; engjëjt e mëshirës tek të mirët dhe engjëjt e ndëshkimit tek të këqinjtë. Me vete ata kanë qefina dhe balsam. Pasi që Engjëlli i vdekjes ia merrë shpirtin, ata e marrin atë, e qefinosin atë dhe ngrihen lartë me të në qiell.”2

Kjo dëshmon se shpirti është një masë që qefinoset. Pra ai është një masë, por jo si masë e trupave të njerëzve. Ai përbëhet nga një materie tjetër dhe Allahu e di më së miri.


1 Muslimi (921).

2 Ahmedi (4/287) dhe Ebu Davudi (3212). Autentik sipas Imam Ibn-ul-Kaimit në librin ”er-Ruh”, fq. 76, dhe Imam Albanit në ”Ahkam-ul-Xhana’iz”, fq. 156.

Shpërndaje: