Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Rrahja e gruas së pabindur – Ebu Bekr

Imam Ebu Bekr Muhammed bin Abdil-lah bin el-Arabi 

Burimi: Ahkam-ul-Kuran (1/465)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Profeti ka thënë:

“O njerëz! Kini frikë Allahun në lidhje me gratë ngase i keni marrë ato amanet prej Allahut dhe Allahu u ka lejuar të flini me to. Ju keni të drejta mbi gratë dhe ato kanë të drejta mbi ju. Të drejtat tuaja mbi to janë që ato të mos fusin dikë në shtratin tuaj dhe të mos lejojnë dikë që ju e urreni të hyjë në shtëpinë tuaj dhe të mos bëjnë gjëra të pamoralshme. Nëse e bëjnë këtë, atëherë largoni ato nga shtrati dhe rrihni (lehtas). Nëse nuk bëjnë ndonjë gjë të tillë, atëherë mos u sillni keq me to. Të drejtat e tyre mbi ju janë që të silleni mirë me to dhe t’u jepni veshmbathje dhe ushqim.”

Transmeton Tirmidhi (1163) dhe Ibn Maxheh (1851), hadithi është i mirë dhe autentik sipas Tirmidhiut, po ashtu imam Albani e konsideron të saktë në ”Sahih Sunnen et-Tirmidhi (1/594)”. 

Ky hadith dëshmon se gruaja e pabindur nuk e meriton kujdesin nga burri i saj për mirëmbajtje e veshje. Dijetarët thonë se, gruaja e pabindur është kur nuk ka turp dhe flet fjalë të pahijshme e jo të bëjë zina. Profeti sqaroi rrahjen gruas dhe e bëri të qartë se nuk duhet të jetë e dëmshme. Kjo do të thotë se nuk duhet të lërë gjurmë dhe shenja në lëkurë ose eshtra të thyera. Prej interpretimeve më të mira të këtij ajeti (është fjala për ajetin 34 të sures en-Nisa) është ajo që kam dëgjuar nga Said bin Xhubejr, përkatësisht:

“Së pari burri duhet ta këshillojë gruan e tij. Nëse ajo nuk përmirësohet, ai duhet ta bojkoton atë. Nëse ajo nuk përmirësohet, atëherë ai e rrahë atë. Nëse ajo nuk përmirësohet, një gjykatës nga familja e tij dhe një gjykatës nga familja e saj të mblidhen për të parë se kush është duke shkaktuar probleme. E më pastaj, vjen deri tek ndarja e tyre.”

Ata’ bin Rebah ka thënë: “Burri nuk duhet rrahur gruan e tij edhe nëse ajo nuk i bindet kur ai e urdhëron dhe e ndalon atë. Mirëpo, ai mund të zemërohet në të.”

Sipas botëkuptimit të tij, nxitja rrahja e gruas është vetëm e lejuar, por që në parim është diçka e urryer duke u mbështetur në hadithin e profetit :

“Të mos e rrah dikush gruan e tij ashtu siç e rrah skllavin, e në fund të ditës të ketë marrëdhënie intime me të. 

Transmeton Bukhari (5204) dhe Muslimi (4/1291).

Shpërndaje: