Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Rrahja e gruas së pabindur – El-Kasimi

Imam Muhammed Xhamal-ud-Din el-Kasimi (v. 1332)
Burimi: Mahasin-ut-Tauil (3/103-104)
Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Allahu (azze ue xhel) ka thënë:

“Sa i përket grave që ju i druheni mosbindjes dhe sjelljes së keqe nga ana e tyre, këshillojini, (e nëse kjo s’bën dobi) mos i pranoni në shtrat dhe (në fund) i rrihni ato (lehtas). Por nëse ato ju binden, atëherë mos i ndëshkoni më.” En-Nisa, 4:34

Nushuz (sjellja e keqe) do të thotë që ato të jenë të pabindura, i trajtojnë burrat keq dhe ngrihen kundër tyre.

”këshillojini.”

dhe u thoni për shembull:

”Kije frikë Allahun! Ti duhet ta dish se është e detyrueshme për ty që të më bindesh mua.”

”Kujdes nga dënimi i Allahut kur nuk më bindesh mua.”

Kjo është sepse Allahu e ka obliguar gruan që t’i bindet bashkëshortit të saj dhe e ka ndaluar që të mos iu bindur atij për shkak të mirësisë dhe nderit që ai ka mbi të.

I dërguari i Allahut ka thënë:

”Sikur të urdhëroja dikë t’i bëjë sexhde dikujt (përveç Allahut), do të urdhëroja gruan t’i bëjë sexhde burrit të saj.”

Transmetuar nga et-Tirmidhi nga Ebu Hurejra, imam Ahmedi përmes Muadhit dhe el-Hakim përmes Burejdes. Bukhari transmeton nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu), i cili ka treguar se i dërguari i Allahut ka thënë:

“Kur burri e thërret gruan e tij në shtrat por ajo refuzon dhe burri fle duke qenë i hidhëruar me të, engjëjt do ta mallkojnë atë deri në mëngjes.” 

Transmeton Bukhari (3238) dhe Muslimi (1436), formulimi është Bukhari. 

“(e nëse kjo s’bën dobi) mos i pranoni në shtrat.” En-Nisa, 4:34

Dotë thotë në qoftë se këshilla dhe qortimi nuk bëjnë dobi. Në këtë rast mos bini nën batanije me to dhe mos jini intime me to, e cila do të thotë mos bëni marrëdhënie me to.

Hamad bin Seleme el-Basri ka thënë: ”Kjo do të thotë marrëdhëniet intime.”

Ali bin Ebi Talha ka treguar se Ibn Abbasi ka thënë: ”Ai nuk duhet të ketë marrëdhënie me të. Ai duhet të bie me të në krevat dhe duhet ti’a kthej shpinën asaj.”

Kjo është thënë edhe nga të tjerët. Të tjerë, si es-Sudij, edh-Dahak, Ikrime dhe Ibn Abbasi në një transmetim tjetër, shtoi, duke thënë:

”Përveç kësaj, ai nuk duhet të flasë me të.”

Disa thanë se nuk duhet të flesh me to. Muauijeh bin Hajdah el-Kushejri ka treguar se ai ka thënë: ”O i dërguari i Allahut! Çfarë të drejte kanë gratë tona mbi ne?

Ai u përgjigj: “E drejta e gruas mbi burrin e saj është që ai ta ushqejë atë kur të hajë vetë, ta veshë atë kur të vishet vet, t’i shmanget goditjes së fytyrës së saj dhe fyerjes së saj (fytyrës) dhe mos ta bojkotojë atë përveçse brenda shtëpisë.”

Transmeton Ahmedi (4/447), Ebu Daudi (2142), Nesai, Ibn Maxheh 1850, Ibn Hiban (1286), el-Hakim 2/187-188 dhe Bejhaki) 7/295), hadithi është i saktë sipas imam Albanit në “Iruaul Galil 2033”.

“dhe (në fund) i rrihni ato (lehtas).” En-Nisa, 4:34

Do të thotë në qoftë se nuk ka dobi nga qortimi dhe bojkotimi i tyre. Rrahja nuk duhet të jetë e rëndë, as e fortë e as e rëndë.

Profeti ka thënë:

”O njerëz! Kini frikë Allahun në lidhje me gratë ngase i keni marrë ato amanet prej Allahut dhe Allahu u ka lejuar të flini me to. Ju keni të drejta mbi gratë dhe ato kanë të drejta mbi ju. Të drejtat tuaja mbi to janë që ato të mos fusin dikë në shtratin tuaj dhe të mos lejojnë dikë që ju e urreni të hyjë në shtëpinë tuaj dhe të mos bëjnë gjëra të pamoralshme. Nëse e bëjnë këtë, atëherë largoni ato nga shtrati dhe rrihni (lehtas).”

Transmeton Tirmidhi (1163) dhe Ibn Maxheh (1851), hadithi është i mirë dhe autentik sipas Tirmidhiut, po ashtu imam Albani e konsideron të saktë në ”Sahih Sunnen et-Tirmidhi (1/594)”.

Dijetarët kanë thënë se ai nuk duhet ta lëndojë atë, ti’a thyej ndonjë kockë ose të lerë gjurmë në të. Ai duhet shmangur fytyrës në të cilën gjendet e tërë bukuria. Goditjet duhet të shpërndahen në të gjithë trupin. Ai nuk duhet ta godasë në të njëjtin vend në mënyrë që dëmi të mos bëhet i madh. Disa dijetarë thonë se ai duhet ta rrah me një peshqir të përdredhur ose me dorë e jo me kamxhik apo shkop.

At’a ka thënë: ”Ajo duhet të rrahet me një siuak.”

Shpërndaje: