“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Shkaku i lajthitjes së njerëzve në çështje të akides

Imam Ali bin Ala-id-Din bin Ebil-´Izz el-Hanefi (v. 792)

Burimi: “Sherh Akidetit-Tahauijeh”, fq. 112-115
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Lajthitja e njerëzve në çështje të akides, apo që nuk kanë pasur mundësi që ta njohin të vërtetën, është për shkak të lëshimeve që ata kanë bërë në të praktikuarit e sunnetit të dërguari të Allahut salAllahu alejhi ue selem, në mos-kthimin tek forma e të argumentuarit e cila të shpie drejt saj (drejt kuptimit të sunnetit në formën e duhur). Kur njerëzit ia kanë kthyer shpinën librit të Allahut kanë lajthitur ashtu siç thotë Allahu Te’ala:

“Dhe tha: “Zbritni prej Xhenetit që të dy (Ademi dhe djalli)! Do të jeni armiq të njëri-tjetrit. Kur t’ju vijë udhëzim nga ana Ime, kush do ta pasojë udhëzimin Tim, as nuk do të humbë, as nuk do të bjerë në mjerim. Kushdo që ia kthen shpinën Këshillës Sime, do të ketë jetë të mjeruar dhe Ne, në Ditën e Kiametit, do ta ringjallim të verbër. Ai do të thotë: “O Zoti im, përse më ringjalle të verbër, kur unë kisha shikuar më parë?” (Allahu) do t’i thotë: “Kështu të erdhën shenjat Tona dhe ti i harrove ato e po kështu sot do të jesh i harruar.” 20:123

Ibnu Abasi radijAllahu anhuma ka thënë: “Allahu Te’ala ka garantuar që ai i cili lexon Kuranin dhe punon sipas porosive të tij, që të mos lajthit/humbas në këtë botë dhe nuk do të përjetoj mjerim në ahiret.” Më pas lexoi ajetin e mësipërm.

Në lidhje me këtë gjë, kemi ajet dhe hadithe të shumta.

Allahu Te’ala nuk pranon asnjë fe (asnjë shpjegim ndryshe të fesë v.p.), përveç asaj me të cilën ai u ka zbritur njerëzve tek të Dërguarit e Tij alejhimus-selam.

“I lartësuar qoftë Zoti yt, Zoti i Madhështisë e i Lavdisë, mbi çfarë i veshin ata! Paqja qoftë mbi të dërguarit, dhe të gjitha lavdet e falënderimet qofshin për Allahun, Zotin e botëve!” 37:180-182

Pra, Ai e pastron Veten e Tij nga ajo që jobesimtarët e përshkruajnë, pastaj, lutet për paqe mbi të dërguarit, që t’i pastroj ata nga të gjitha mangësitë dhe fëlliqësitë që i kanë përshkruar njerëzit ndaj tyre, dhe më në fund falënderon dhe lavdëron Veten e Tij për atë se vetëm Allahu ka cilësitë e veçanta për të cilat e meriton falënderimin dhe lavdërimin.

I dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem e ka sqaruar fenë me sqarimin më të mirë, dhe ka treguar argumentet për ata të cilët i shohin ato. Rrugën e tij e kanë përvetësuar gjeneratat e hershme të këtij ummeti, e më pas erdhën njerëz të cilët pasuan teket e tyre dhe kështu shkaktuan ndarje dhe përçarje (në çështje të akides). Ndërsa Allahu bëri njerëz të cilët ruajtën bazat e kësaj feje, siç edhe ka paralajmëruar i sinqerti salAllahu alejhi ue selem:

“Gjithnjë do të ketë një grup në ummetin tim i dukshëm në të vërtetën, nuk do ti bëj dëm ai që i braktis.”

Shpërndaje: