“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Zilia

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan

Burimi: www.alfawzan.af.org.sa

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”Çfarë është gjykimi mbi zilinë e njeriut? Dhe çfarë është dallimi në mes të zilisë dhe el-gibtah (lakmisë)?”

Përgjigje: ”Zilia është cilësi e fëlliqur, e ulët.

Profeti ka thënë:

”Mos keni zili njëri-tjetrin.’’ 

Zilia është: të shpresosh që vëllai yt të mos e ketë atë të mirë.Nëse njeriu e sheh se në veten e tij ka zili ndaj vëllait të vet, le të kërkoj mbrojte nga Allahu për zilinë, e të lutet që Allahu t’i jap bereqet vëllait të tij. E nëse Allahu dëshiron, do t’i jap atij atë çfarë i ka dhënë vëllait të vet.

Thotë Allahu në Kuran:

”Mos lakmoni në atë, që Allahu gradoi disa nga ju mbi disa të tjerë. Burrave iu takon hise nga ajo që fituan ata dhe grave gjithashtu iu takon hise nga ajo që fituan ato. Nga Allahu kërkoni që t’iu furnizoj prej të mirave të Tij. Allahu është i dijshëm për çdo gjë.’’ en-Nisa:32

Siç thamë edhe më herët, se zilia është cilësi e flliqur dhe e ulët. Ziliqari, nuk e dëmton përveçse vetveten. Zilia, e mbyt vetëm poseduesin e saj. Prandaj, ai që e e sheh se vetja e tij është prekur nga kjo cilësi, të kërkoj mbrojtjen e Allahut nga ajo dhe të këqijat e saj, të lutet për vllaun e vet që Allahu ta furnizojë dhe t’i lutet Allahut për vetveten, që ta furnizojë prej të mirave të Tij.

Kurse el-gibtah (lakmia), nuk përmban asgjë nga veçoritë e zilisë. Sepse lakmia është që njeriu të shpresoj të jetë sikur tjetri që Allahu i ka dhënë të mira: të ketë lakmi ndaj tjetrit për ibadetin e tij, diturinë, apo dorëshlirësinë e tij. Andaj e lut Allahun apo shpreson të jetë sikur ai njeri që Allahu i ka dhënë të mira. Kjo cilësi është e mirë dhe personi që e posedon është i lavdëruar. Kurse cilësi e keqe, është të shpresosh që vëllai yt të mos e ketë një të mirë në fjalë. Ndërsa të shpresoj që Allahu t’ia jap atë që i ka dhënë vëllait të tij, duke e lutur Allahun për një gjë të tillë, kjo gjë është e lavdëruar.

Kjo në të vërtetë është edhe el-gibtah (lakmia). Ka thënë i dërguari i Allahut :

”Nuk ka zili, përveçse në dy gjëra –nuk ka lakmi.”

Kur Allahu i ka dhënë dikujt dituri nga Kurani dhe e praktikon atë natën e ditën, apo Allahu i ka dhënë urtësinë e Tij (sunnetin), ua mëson të tjerëve dhe gjykon me të në mes të njerëzve. Dhe Njeriut që Allahu i ka dhënë pasuri, kurse ai, për hir të Allahut e shpenzon dhe dhuron atë në të mira.’’

Kush shpreson që të jetë sikurse këta të përmendur në hadith, kjo është el-gibtah, kjo është lakmi e pëlqyer, e kurrsesi nuk është prej zilisë.”

Shpërndaje: