Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

10.Larja e përbashkët e çiftit

Imam Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)
Edeb-uz-Zifaf
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com 

Lejohet që çifti të lahen së bashku edhe pse janë të zhveshur, dhe nëse burri shikon në gruan e tij dhe gruaja në burrin e saj. Janë disa hadithe lidhur me këtë temë, prej tyre janë:

1 – Aishah -radijAllahu anha- ka thënë:

“Unë dhe i dërguari i Allahut ﷺ laheshim nga një enë e përbashkët, duart na përziheshin duke marrë ujë, ai merrte më shumë ujë saqë fillova t’i them: “Më lër mua, më lër mua.” Aishah thotë: “Ndërsa të dytë ishim xhunub.”1

2 – Muauijeh bin Hajdeh ka thënë:

“O i dërguari i Allahut, për sa i përket pjesëve të turpshme, prej kujt t’i ruajmë dhe prej kujt jo?“ Ai ﷺ tha: “Ruaji pjesët e turpshme nga të gjithë përveç gruas dhe atyre që janë nën pushtetin tënd2.” I thashë: “O i dërguari i Allahut, si veprohet nëse njerëzit përzihen me njëri-tjetrin.” Ai ﷺ tha: “Nëse mundesh, mbulohu që të mos të shikojë askush.” Unë i thashë: “O i dërguari i Allahut, dhe nëse jemi vetëm?“ Ai tha: “Allahu është më Meritori që të turpërohemi prej Tij.” 3

Transmeton Tirmidhi (2769) dhe thotë se hadithi është i mirë, Sunen Ebi Daud (4017), Ibn Maxheh (1920).


1 Transmeton Bukhari, Muslimi dhe Ebu Auaneh, formulimi është i Muslimit, shtesa është e tij dhe është gjithashtu një nga formulimet e Bukharit.

Bukhari e emëroi hadithin: “Larja e burrit së bashku me gruan e tij.”

Hafidh Ibn Haxheri ka thënë:

“Ebu Daudi e përdorte këtë hadith për të dëshmuar se burrit i lejohet të shoh pjesët e turpshme të gruas dhe anasjelltas. Ky veprim mbështetet nga transmetimi i Ibn Hibanit nëpërmjet Sulejman bin Musës i cili u pyet nëse burrit i lejohet të shoh organin gjenital të gruas së tij.

Ai tha: “Unë e pyeta A’tan dhe ai tha se e pyeti Aishen dhe ajo e përmendi këtë hadith përafërsisht.”

Hadithi është konkret në këtë çështje. (Fet’h-ul-Bari (1/290)).

Kjo dëshmon pasaktësinë e transmetimit ku thuhet se ajo të ketë thënë:

“Kurrë nuk e kam parë vendin e turpshëm të të dërguarit të Allahut ﷺ.”

Ky hadith është transmetuar nga Tabarani në “el-Mu’xhem es-Saghir, fq. 27”, dhe nëpërmjet tij kanë transmetuar Ebu Nuajmi (8/247) dhe el-Khatibi (1/225), në zinxhirin e transmetimit është Brakah bin Muhamed el-Halebi. Megjithatë, nuk ka bereqet (بركة) në të sepse ai ishte gënjeshtar dhe shpikës. Hafidh Ibn Haxheri e përmendi këtë hadith në “Lisan-ul-Mizan” si një shembull të një prej mashtrimeve të tij. Ky hadith transmetohet nga Ibn Maxheh (1/226) (1/593) dhe nga Ibn Sad (8/136) përmes një rruge tjetër, në zinxhirin e këtij transmetimi është një nga robëreshat e Aishes e cila ishte e panjohur, prandaj el-Busajri e dobësoi hadithin në librin “ez-Zaua’id”. Gjithashtu transmetohet nga një rrugë e tretë në librin “Akhlak-un-Nebi, fq. 251” nga Ebush-Shejkh, në zinxhir janë pjesërisht Ebu Salih Badham i cili është i dobët dhe Muhamed bin el-Kasim el-Esed i cili është gënjeshtar.

Ngjashëm mund të thuhet për hadithin: “Nëse ndonjëri prej jush do të ketë marrëdhënie intime me gruan e tij, ai duhet të mbulojë veten, ata nuk duhet të jenë të zhveshur si dy gomerë të egër.”

Transmetohet nga Ibn Maxheh (1/592) përmes Utbeh bin Abd es-Sulemi. Në zinxhirin e transmetimit është el-Ahuas bin Hakim i cili është i dobët, për shkak të tij, el-Busejri e kritikoi hadithin, një mangësi tjetër qëndron në personin që transmeton prej tij; el-Uelid bin el-Kasim el-Hamadini, Ibn Main dhe të tjerët e kanë konsideruar atë të dobët.

Ibn Hibani ka thënë: “Ai është i vetëm në transmetimin e haditheve që nuk kanë gjasa të jenë të besueshëm, prandaj ai nuk përbën asnjë argument.”

Prandaj el-Iraki konstatoi në “el-Mughni (2/46)” se zinxhiri i tij i transmetimit është i dobët, gjithashtu e transmetuan këtë hadith Nesai në “Ishrat-un-Nisa (1/79/1)”, el-Mukhallas në “el-Faua’id Muntakah” (01/13/10) dhe Ibn Adi (2/149) dhe (2/201) përmes Abdullah bin Serxhit.

Nesai ka thënë: “Hadithi është i dobët dhe shkon kundër një hadithi të saktë, Sadakah bin Abdilah i cili është një prej transmetuesve është i dobët.”

Gjithashtu ky hadith transmetohet edhe nga Ibn Ebi Shejbeh (1/70/7) dhe nga Abdurr-Rrezaku (6/194) nëpërmjet Ebu Kulabeh, nga profeti ﷺ, prandaj zinxhirit i mungon një transmetues. Tabarani (1/78/3), Ahmed bin Mesudi (1-2/39), el-Ukajli në “ed-Duefa (433)”, Batirkani (1/156) dhe Bejhaki në “es-Sunen (7/193)” e transmetuan atë nëpërmjet Ibn Mesudit.

Bejhaki e dobësoi atë dhe tha: “Mandal bin Ali është i vetëm në transmetimin e tij. Ai nuk është prej të fortëve.”

Pastaj përmendi një hadith të ngjashëm nga Enesi, dhe tha: “Hadithi është i dobët dhe kundërshton një hadith të saktë.” Transmeton Abdurr-Rrezaki (6/194).

Në lidhje me hadithin:

“Nëse ndonjëri prej jush ka marrëdhënie intime me gruan ose robëreshën e tij, ai nuk duhet të shikojë organin e saj gjenital sepse kjo vërtetë sjell verbëri.”

Ky hadith është i shpikur siç ka thënë imam Ebu Hatim er-Rrazi dhe Ibn Hibani, të njëjtin mendim e ka Ibn-ul-Xheuzi, Abdul-Hak në “el-Ahkam (1/143)” dhe Ibn Dakik-il-Id në “el-Khulaseh (2/118)”, unë e kam sqaruar mangësinë e tij në “Silsilat-ul-Ahadith ed-Da’ifah (195)”.

2 Ibn Uruah el-Hanbeli ka thënë:

“Çiftit ju lejohet të shohin dhe të prekin të gjitha pjesët e njëri-tjetrit duke përfshirë edhe organet gjenitale. Ky hadith është një dëshmi për këtë. Pasi që lejohet të kënaqesh me organin e saj gjenital, lejohet gjithashtu ta shikosh dhe ta prekësh atë ashtu sikurse pjesët e tjera të trupit.

Këtë mendim e ka Maliku dhe të tjerët. Ibn Sadi ka transmetuar nga el-Uekidi i cili ka thënë: “E kam parë Malik bin Enesin dhe Ibn Ebi Dhi’bin se nuk kanë konsideruar si diçka të keqe që burri ta shikojë organin gjenital të gruas dhe që gruaja ta shikojë organin gjenital të burrit.”

Pastaj Ibn Uruah tha: “Është e urryer të shikohet organi gjenital. Aishah ka thënë: “Unë kurrë nuk e kam parë organin e të dërguarit të Allahut ﷺ.” (El-Keuekib (1/29)).

Megjithatë, atij i iku dobësia e këtij zinxhiri të transmetimit.

3 Transmeton Ebu Daudi, Tirmidhi, Ibn Maxheh dhe Nesai në “el-Ishrah (1/76)”, er-Rauajni në “el-Musned (1/169)”, Ahmedi (5/3-4) dhe Bejhaki (1/199), formulimi është i Ebu Daudit, zinxhiri i transmetimit është i mirë dhe është vërtetuar nga Hakimi, të cilin e përkrahu Dhehebi, Ibn Dakik-il-Id e forcoi atë në “el-Imam (2/126)”, Nesai e quajti hadithin:

“Shikimi i gruas në pjesët e turpshme të burrit.”

Bukhari e përmendi atë në Sahihun e tij me një zinxhir të reduktuar nën seksionin:

“Është më mirë larja lakuriq për atë që është vet.”

Pastaj transmetoi nga Ebu Hurejra se edhe Musa edhe Ejubi -salAllahu alejhima ue selem- u lanë lakuriq kur ishin të vetëm.

Ai deklaroi se hadithi: “Njerëzit duhet të turpërohen edhe më shumë nga Allahu.”

Ka për qëllim vetëm atë që është më e mira dhe më e përsosura, jo se kjo është e detyrueshme.

El-Muneui tha: “Medhhebi Shafei kanë kuptuar se hadithi thekson një rekomandim, edhe Ibn Xheriri e ka këtë mendim në “el-Ether”, ku thotë: “Asnjë krijesë qoftë i zhveshur apo i veshur nuk i fshihet Allahut -te ala-“.

Shpërndaje: