Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

11.Marrja abdes para gjumit

Imam Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)
Edeb-uz-Zifaf
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Pas marrëdhënieve intime çifti nuk duhet të bien në gjumë derisa të kenë marrë abdes. Janë disa hadithe në lidhje me këtë:

1 – Aishah -radijAllahu anha- ka thënë:

“Kur i dërguari i Allahut ﷺ dëshironte të hajë ose të flejë ndërsa ishte xhunub, e lante organin e tij dhe merrte abdes sikurse për namaz.”

Transmeton Bukhari (280), Muslimi (462) dhe Ebu Auaneh. E kam përmendur këtë në “Sahih Sunen Ebi Daudi (218)”.

2 – Ibn Umeri -radijAllahu anhu- ka thënë:

“Umeri tha: “O i dërguari i Allahut, a na lejohet të flemë duke qenë xhunub?“ Ai ﷺ tha: “Po, nëse dikush merr abdes le të flejë edhe nëse është xhunub.”

Transmeton Bukhari (287), Muslimi (306), Ebu Auaneh dhe Ibn Asakir (2/223/13).

Në një transmetim tjetër thuhet:

“Pastroje organin gjenital, merr abdes, pastaj fli.”

Transmeton Ebu Daudi, zinxhiri i transmetimit është i saktë, gjë të cilën unë e kam sqaruar në “Sahih Sunen Ebi Daud (217)”.

Në një transmetim të tretë thuhet:

“Po. Së pari le të marrë abdes, pastaj mund të flejë. Ai gjithashtu mund të lahet nëse dëshiron.”

Transmeton Muslimi, Ebu Auaneh dhe Bejhaki (10/210).

Në një transmetim të katërt thuhet:

“Po. Ai mundet edhe të marrë abdes nëse dëshiron.” 1

Transmeton Ibn Khuzejmeh dhe Ibn Hibani në Sahihet e tyre, e cila përmendet në “et-Talkhis (2/156)”.

3 – Ammar bin Jasiri -radijAllah anhu- transmeton se i dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:

“Engjëjt nuk i afrohen tre personave: kufomës së kafirit, burrit i cili është mbushur me parfum shafrani2 dhe personit xhunub derisa të merr abdes.”

Hadithi është i mirë, transmetohet nga Ebu Daudi (2/192-193) përmes dy rrugëve, ndërsa Ahmedi, Tahaui dhe Bejhaki e transmetojnë atë nëpërmjet një prej rrugëve. Tirmidhi dhe të tjerët e kanë vërtetuar atë, e cila mund të diskutohet. E kam sqaruar këtë në “Da’if Sunen Ebi Daud (29)”. Transmetimi i parë është forcuar me ndihmën e dy zinxhirëve të tjerë të transmetimeve që el-Hejthemi i përmend në “Mexhma-uz-Zeue’id (5/156)”. Prandaj e konsideroj atë të jetë i mirë. Tjetri është transmetuar nga Tabarani në “el-Mu’xhem el-Kebir (2/143/3)” përmes Ibn Abbasit.


1 Kjo dëshmon se ky abdes nuk është i detyrueshëm, një mendim të cilin e kanë shumica e dijetarëve. Atëherë është edhe më pak e detyrueshme të merret abdes kur nuk je xhunub.

2 Ibn-ul-Athir ka thënë: “Ai e ndaloi atë sepse është një parfum për gra.”

Shpërndaje: