Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

58.Leximi në namazin e jacisë

Imam Muhamed Nasirudin El-Albani (v. 1420)

Sifatu Salat-in-Nebi, fq. 101-102

Përktheu: Valdet Gashi

 www.perlatmuslimane.com

5 – Namazi i jacisë

Profeti e kishte zakon të lexonte suret e mesme “mufessel” në dy rekatet e para.1

Ndonjëherë e kishte zakon të lexoi suren ”Esh-Shems” dhe sure të ngjashme.2

Gjithashtu ka ndodhur të lexonte suren ”Inshikak” dhe bëri sexhde gjatë saj.3

Njëherë kur ai udhëtonte, ai lexonte suren ”Et-Tin” në rekatin e parë.4

Ai ndaloi që leximi të zgjatet në namazin e jacisë. Muadh bin Xhebeli e kishte zakon t’i udhëhiqte shokët e tij në namazin e jacisë dhe e zgjaste leximin. Si rezultat një burrë nga Ensarët e braktisi namazin dhe u fal vetëm. Pastaj Muadhi e morri veshë këtë që ai kishte vepruar dhe tha: ”Ai është hipokrit.”

Kur burri e morri vesh këtë ai shkoi tek i dërguari i Allahut dhe i tregojë se çfarë kishte thënë Muadhi. Atëherë profeti  i tha Muadhit:

”O Muadh! A dëshiron të je një sprovues i madh? Nëse e udhëheqë namazin atëherë duhet të lexosh suren ”Esh-Shems”, ”El-Ala”, ”El-Alak” dhe ”El-Lejl”. Ka njerëz të moshuar, të dobët dhe të zënë që falen pas teje.”5


1 Nesai dhe Ahmedi me zinxhir autentik të transmetimit.

2 Ahmedi dhe Tirmidhi i cili tha se hadithi është i mirë.

3 Bukhari, Muslimi dhe Nesai.

4 Bukhari, Muslimi dhe Nesai.

5 Bukhari, Muslimi dhe Nesai, hadithi përmendet në “El-Irua (295)”.

Shpërndaje: