“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

56.Asgjë tjetër pos xhenetit nuk kërkohet nëpërmjet fytyrës së Allahut

Autor: Imam Muhammed bin Abdul-Uehab (v. 1206)

Shpjegues i librit: Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

Burimi: Sherh Kitab-it-Teuhid, fq. 158

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Shejkh-ul-Islam Muhammed bin Abdil-Uehab (rahimehullah) ka thënë:

1 – Xhabiri (radijAllahu anhu) transmeton se i dërguari i Allahut ka thënë:

”Nëpërmjet fytyrës së Allahut nuk kërkohet asgjë tjetër pos xhenetit.”1

Transmetuar nga Ebu Davudi.

Shpjegimi

1 – Xhabiri (radijAllahu anhu) transmeton se i dërguari i Allahut ka thënë:

”Nëpërmjet fytyrës së Allahut nuk kërkohet asgjë tjetër pos xhenetit.”

Kjo është për shkak se xheneti është qëllimi më i lartë. Aty shikohet në fytyrën e Allahut (subhaneh) dhe në të është lumturia e përjetshme. Fytyra e Allahut e ka bukurinë e saj madhështore. Prandaj, nuk kërkohet asgjë tjetër pos xhenetit me të.

E njëjta gjë vlen edhe për të kërkuar çdo gjë që shpie në xhenet sikurse sinqeriteti, mirësia dhe bindja. Çdo gjë që shpie në xhenet i përket lutjes për të kërkuar xhenetin.

I përket plotësimit të Teuhidit dhe besimit që të mos kërkohet diçka tjetër nëpërmjet fytyrës së Allahut përveç xhenetit dhe ajo që shpie në të, si dhe veprat e drejta, sinqeriteti dhe shpëtimi nga sprovat e devijimeve.

Zinxhiri i hadithit përmban dobësi, por përforcohet me transmetime të tjera që ndalojnë kërkimin nëpërmjet fytyrës së Allahut. Kështu, ky hadith është i veçantë dhe lejon të kërkohet nëpërmjet fytyrës fisnike të Allahut, në qoftë se kërkohet xheneti, ose ato që shpien tek ai.


1 Ebu Davudi (368). I dobët sipas Albanit në ”Da’if Sunnen Ebi Davudi” (368).

Shpërndaje: