Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

6.Mënyra e marrëdhënieve intime

Imam Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)
Edeb-uz-Zifaf
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Burrit i lejohet t’i shkojë gruas së tij në vaginën e saj pavarësisht se në çfarë pozite e bën këtë, si nga prapa ashtu edhe nga përpara. Argument për këtë janë fjalët e Allahut -tebarek ue te ala-:

 “Gratë tuaja janë “ara” për ju, prandaj iu afroni “arave” tuaja si të doni.” El-Bekare, 2:223

Do të thotë nga përpara dhe nga prapa. Janë disa hadithe rreth kësaj. Mjaftohem me dy hadithe:

1 – Xhabiri -radijAllahu anhu- ka thënë:

“Jehudët pohuan se nëse burri i afrohet gruas së tij nga mbrapa duke kryer marrëdhënie intime në vaginën e saj dhe ajo mbetet shtatzënë dhe lind fëmijë, fëmija do të jetë i vëngër (syshtrembër). Pastaj u shpall ajeti:

“Gratë tuaja janë “ara” për ju, prandaj iu afroni “arave” tuaja si të doni.”

I dërguari Allahut ﷺ ka thënë:

“Nga përpara ose nga mprapa, me kusht që kjo të bëhet në organin e saj gjenital.”1

Transmeton Bukhari (8/154), Muslimi (4/156), Nesai në ”Ishrat-un-Nisa (1-2/76)”, Ibn Ebi Hatim (1/39 – manuskript) ku gjendet shtojca, el-Baghaui, el-Xhurxhani (293/440), el-Bejhaki (7/195), Ibn Asakir (2/93/8) och el-Uahidi, fq. 53, i cili tha:

“Shejkh Ebu Hamid bin esh-Sharki ka thënë:” Ky hadith fisnik korrespondon me njëqind.”

2 – Ibn Abbasi -radijAllahu anhuma- ka thënë:

“Ensarët të cilët dikur ishin idhujtarë, jetonin me jehudët që i përkisnin pasuesve të librit. Për shkak të njohurive të tyre, Ensarët i vlerësonin ata dhe prandaj morën shumë gjëra prej tyre. Pasuesit e librit u afroheshin grave të tyre vetëm anash dhe Ensarët këtë traditë e kishin marrë prej tyre. Nga ana tjetër, Kurejshët u shkonin grave të tyre në mënyra të ndryshme; ata u shkonin nga përpara, nga prapa dhe shtrirë. Pasi që Muhaxhirët u zhvendosë në Medinë, njëri prej Muhaxhirëve u martua me një grua Ensare. Ai dëshiroi që t’i afrohet asaj (jo anash), por ajo e refuzoi dhe i tha: “Burrat tanë u afrohen grave anash, vepro kështu ose largohu prej meje!” Kjo u bë një çështje e madhe dhe i dërguari i Allahut ﷺ dëgjoi për këtë. Pastaj Allahu -azze ue xhel- shpalli:

“Gratë tuaja janë “ara” për ju, prandaj iu afroni “arave” tuaja si të doni.”

Do të thotë nga përpara, nga prapa dhe të shtrirë, vetëm kjo të bëhet në organin e saj gjenital.”

Transmeton Ebu Daudi (1/377), Hakimi (2/195 dhe 2/279), Bejhaki (7/195), el-Uahidi në “el-Asbab, fq. 52”, dhe el-Khattabi në “Gharib-ul-Hadith (2/73)” me një zinxhir të mirë transmetimi, Hakimi e ka vërtetuar atë në përputhje me kushtet e Muslimit dhe e ka mbështetur Dhehebiu, dhe Tabarani (1/185/3) e transmetoi atë përmes një drejtimi tjetër konciz.

Shpërndaje: