Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

7.Marrëdhënia intime në vrimën anale është e ndaluar

Imam Muhamed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)
Edeb-uz-Zifaf
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Burri e ka të ndaluar që të ketë marrëdhënie intime me gruan e tij në vrimën anale të saj në bazë të kuptimit të përgjithshëm të ajetit të cituar më parë:

 “Gratë tuaja janë “ara” për ju, prandaj iu afroni “arave” tuaja si të doni.”

Po ashtu edhe hadithet e përmendura. Përveç kësaj ka edhe hadithe të tjera, prej tyre janë:

1 – Umm Selemeh -radijAllahu anha- ka thënë:

“Muhaxhirët (emigruesit) pasi që ishin vendosur në Medinë, Ensarët filluan të martohen me gratë e tyre. Gratë Muhaxhire e kishin praktikë që gjatë marrëdhënieve intime t’i vendosin duart në gjunjë ose në tokë ose të lakohen me fytyrë, ndërsa gratë Ensare nuk e vepronin këtë. Një burrë Muhaxhir kërkoi prej gruas së tij Ensare që të veprojë kështu dhe ajo refuzoi derisa ta pyeste të dërguarin e Allahut ﷺ, ajo shkoi tek ai ﷺ për ta pyetur por i erdhi turp ta pyesë dhe prandaj më pyeti mua. Unë e pyeta atë ﷺ dhe u shpallë ajeti:

“Gratë tuaja janë “ara” për ju, prandaj iu afroni “arave” tuaja si të doni.”

Ai tha:

“Përderisa kjo bëhet në një vrimë të vetme (në organin gjenital).“1

2 – Ibn Abbasi -radijAllahu anhuma- ka thënë:

“Umer bin el-Khatabi erdhi tek i dërguari i Allahut ﷺ dhe tha: “O i dërguari i Allahut, jam shkatërruar.” Profeti ﷺ e pyeti: “Çfarë të shkatërroi?” Ai tha: “E kam ndërruar pozitën gjatë marrëdhënieve intime me gruan time2.” I dërguari i Allahut ﷺ nuk tha asgjë, dhe si rezultat i kësaj u shpall ajeti:

 “Gratë tuaja janë “ara” për ju, prandaj iu afroni “arave” tuaja si të doni.”

Pastaj ai ﷺ tha:

“Afroju asaj nga para dhe nga prapa, por shmangu anusit dhe ciklit të saj menstrual.”3

3 – Khuzejmeh bin Thabit -radijAllahu anhu- ka thënë:

“Një burrë e pyeti profetin ﷺ se a i lejohet burrit që të ketë marrëdhënie intime me gruan e tij nga prapa. Profeti ﷺ tha: “Kjo lejohet.” Pasi që burri filloi të largohet, profeti ﷺ e thirri dhe i tha: “Çfarë the? Në cilën vrimë? Nëse kishe për qëllim nga prapa në organin e saj gjenital, kjo lejohet, dhe nëse kishe për qëllim nga prapa në anus, kjo nuk lejohet. Me të vërtetë Allahu nuk turpërohet prej të vërtetës, mos bëni marrëdhënie intime me gratë tuaja në vrimën e tyre anale.”4

4 – Profeti ﷺ ka thënë:

“Me të vërtet, Allahu nuk e shikon burrin që bënë marrëdhënie intime me gruan e tij në vrimën e saj anale.”5

Profeti ﷺ ka thënë:

“Mallkimi i Allahut është mbi atë që bënë marrëdhënie intime me gruan e tij në vrimën e saj anale.”6

6 – Profeti ﷺ kanë thënë:

“Ai që bënë marrëdhënie intime me gruan gjatë ciklit të saj menstrual, ai që bënë marrëdhënie intime me gruan në vrimën e saj anale apo ai që shkon tek fallxhori dhe beson në atë që ai thotë, vërtet, ai ka mohuar atë që i është shpallur Muhamedit.”7


1 Ahmedi (6/305), dhe formulimi është i tij, Tirmidhi (3/75) i cili e ka vërtetuar atë, Ebu Ja’la (1/329), Ibn Ebi Hatim (1/39) dhe Bejhaki (7/195), zinxhiri i transmetimit është i saktë sipas kushteve të Muslimit.

2 Do të thotë se i shkoi gruas së tij në të katërtat në organin e saj gjenital. Në këtë mënyrë burri është mbi gruan sikurse t’i hipë asaj.

3 Nesai (2/76), Tirmidhi (2/162), Ibn Ebi Hatim (1/39), Tabarani (2/156/3) dhe el-Uahidi, fq. 53, zinxhiri i transmetimit është i mirë, gjë të cilën e përmendi edhe Tirmidhi.

4 Shafei në (2/260) i cili e forcoi atë, Bejhaki (7/196), Darimi (1/145), Tahahui (2/25) dhe el-Khatabi në “Gharib-ul-Hadith (2/73)”, zinxhiri i transmetimit është i saktë tha Ibnul-Mulakin në “el-Khulasah”, rrugë të tjera transmetimi përmenden në “el-Ishrah (2/76)” të Nesaiut, gjithashtu tek Tahahaui, Bejhaki dhe Ibn Asakir, ku njëri prej tyre është i mirë tha Mundhiri (3/200). Ibn Hibani (1299-1300) dhe Ibn Hazmi (10/70) e vërtetuan atë dhe u mbështetëm nga Hafidh Ibn Haxheri në “Fet’h-ul-Bari (8/154)”.

5 Nesai në “el-‘Ishrah (2/77)”, Tirmidhi (1/218) dhe Ibn Hibani (1302) nëpërmjet Ibn Abbasit, zinxhiri i transmetimit është i mirë, gjë të cilën e tha edhe Tirmidhi, Ibn Rahojah e ka vërtetuar atë siç është përmendur në “el-Mesail, fq. 221” të El-Marrudhit, Ibn-ul-Xherud (334) e ritransmeton atë përmes një rruge tjetër të transmetimit me një zinxhir të mirë dhe të përforcuar nga Ibn Dakik-il-Id (1/128), Nesai, Ibn Asakir (1/267/12) dhe Ahmedi (2/272) përmes Ebu Hurejrës.

6 Ibn Adi (1/211) nga Ukbeh bin Amir nëpërmjet një zinxhiri të mirë të transmetimit, është transmetuar gjithashtu nëpërmjet Ibn Uehb, nga Ibn Lahi’ah, hadithi gjithashtu vërtetohet nga një rrugë tjetër nga Ebu Hurejra, nga profeti ﷺ, dhe është transmetuar nga Ebu Daudi (2162) dhe Ahmedi (2/444), (2/479).

7 Ebu Daudi, Tirmidhi dhe Ibn Maxheh, Nesai në “el-Ishrah (78)”, Darimi, Ahmedi (2/408), (2/476) dhe ky formulim është i tij, dhe edh-Dhija’ në “el-Mukhtarah (2/105/10)” përmes Ebu Hurejrës, zinxhiri i tij i transmetimit është i saktë, gjë të cilin e kam sqaruar në “Nakd-ut-Texh (64)”, Nesai (2/77 – dorëshkrim) dhe Ibn Batah në “el-Ibnaneh (2/56/6)” transmetuan nga Tahauiu i cili tha:

“Ibn Abbasi u pyet për burrin që i shkon gruas së tij në vrimën e saj anale, dhe u përgjigj: “Ky person po më pyet në lidhje me mosbesimin.”

Zinxhiri i transmetimit është autentik. Në mënyrë të ngjashme transmetohet nga Ebu Hurejra me një zinxhir të dobët transmetimi. 

Dhehebi ka thënë: “Nëpërmjet transmetimeve të qarta, jam i bindur se profeti ﷺ kishte për qëllim marrëdhënien intime në vrimën anale të gruas. Përcaktojë se ky veprim është i ndaluar dhe kam shkruar një libër të madh mbi këtë temë.” (Sijar A’lam-in-Nubela (1/171/9)).

Prandaj mos bini në fjalët e shejkh Xhemil-ud-Din el-Kasimit:

“Ato janë të dobëta.” (Mehesin-ut-Ta’uil (3/572)).

 

Shpërndaje: