“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Këto hadithe duhet të besohen fjalë për fjalë, pa interpretim

Imam Ubejdullah bin Battah el-Ukbari (v. 387)

Burimi: esh-Sherh uel-Ibanah, fq. 50-51

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Duhet besuar se Allahu (Azze ue Xhel):

261 – ”E krijoi Ademin me dorën e Tij, mbolli kopshtet e Xhenetit me dorën e Tij dhe shkroi Tevratin me dorën1 e Tij.”

262 – Dhe në atë që është transmetuar:

“O biri i Ademit! Më kujto mua në vetën tënde dhe Unë do të kujtoj ty në Veten Time. Më kujto Mua në mesin e grupit dhe Unë do të kujtoj ty në mesin e një grupi që është më i mirë se sa grupi në të cilin më kujtove Mua.”2

263 – Dhe në atë është transmetuar:

“Nëse ai më afrohet Mua një pëllëmbë, Unë i afrohem sa një krah, nëse më afrohet sa një krah unë i afrohem sa një pash, nëse ai vjen tek Unë duke ecur, Unë shkoj tek ai duke vrapuar.” Bukhari (7405) dhe Muslimi (2675).

Dhe në atë është transmetuar:

“Zoti ynë habitet nga i riu i cili nuk tërheqet kah gjërat e kota.”4

265 – Dhe në fjalët e profetit (salAllahu alejhi ue selem):

“Zoti ynë (Azza ue Xhel) qesh me humbjen e shpresës së robërve të Tij, ndërsa ndryshimi i tyre është afër.”5

266 – Dhe në:

“Atëherë një Zot që qesh kurrë nuk do të na privojë nga ndonjë e mirë.”6

267 – Dhe në:

“Mos e fyej kohën. Vërtetë Allahu është koha.”7

268 – Dhe në:

“Distanca në mes qiellit të parë dhe qiellit vijues është 500 vite. Ndërmjet çdo qielli është një distancë prej 500 vitesh. Distanca në mes qiellit të shtatë dhe stolit të këmbëve (të Allahut) është 500 vite, mes stolit të këmbëve dhe ujit është 500 vite. Froni është mbi ujë dhe Allahu është mbi fron, dhe Ai e di gjendjen tuaj.”8

Të gjitha këto dhe hadithe të ngjashme duhet të përcillen fjalë për fjalë, pa kundërshtim apo analogji. Asgjë nuk duhet të thuhet rreth tyre. Dijetarët i kanë transmetuar ato dhe dijetarët  e mëdhenj i kanë pranuar ato prej tyre pa u shqetësuar për t’i interpretuar ato. Ata besonin se njohja e tyre është që të mos interpretohen ato.

_____________________________________

1 Muslimi (2652).

2 Bukhari (7405) dhe Muslimi (2675).

3 Bukhari (7405) dhe Muslimi (2675).

4 Ahmedi (16920). I dobët sipas Albanit në ”Dha´if-ul-Xhami” (1658).

5 Ibn Maxheh (181).

6 Ibn Maxheh (181).

7 Bukhari (4862) dhe Muslimi (2246).

8 Fet´h-ul-Bari (6/293).

Shpërndaje: