Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Koha kur dijetarët kishin konsensus në lidhje me atë se “Allahu është mbi qiej”

Imam Abdul-Kasim Hibatullah bin al-Hasan el-Lalikaij 

Burimi: Sherh Usul I´tikad Ehl-is-Sunneh uel-Xhema´ah (1/197-198)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Abdurr-Rrahman bin Muhammed er-Rrazi (v. 327) ka thënë:

”Unë kam pyetur babanë tim dhe Ebu Zur’an, rreth besimit të Ehli-Sunnetit dhe Xhematit për bazat e imanit se, çfarë bindje kanë pasur dijetarët të cilët ata i kanë takuar dhe se çfarë bindje kishin ata dy në lidhje me këtë.

Ata m’u përgjigjën:

”Ne u takua me dijetarë nga e gjithë bota islame: nga Hixhazi, Iraku, Shami dhe Jemeni dhe besimi i tyre ishte:

1 – Imani është fjalë dhe vepër, ai rritet dhe zvogëlohet.

2 – Kurani është fjalë e Allahut dhe se kurrsesi nuk është e krijuar.

3 – Paracaktimi, e mira dhe e keqja, është prej Allahut.

4 – Njerëzit më të mirë të këtij umeti pas Profetit (sal Allahu alejhi ue selem) janë: Ebu Bekr es-Sidik, pastaj Umer bin el-Hatab, pastaj Uthman bin Affan dhe pastaj Ali bin Ebi Talib. Dhe ata janë katër halifet e drejtë dhe udhëzues.

5 – Dhjetë nga sahabët që i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) i ka përgëzuar me xhenet. Dhe të gjitha fjalët e të dërguarit të Allahut (salAllahu alejhi ue selem) janë të vërteta. Duhet të lutemi që Allahu t’i mëshirojë të gjithë sahabët e Muhammedit (salAllahu alejhi ue selem) dhe të mos përmendim atë që ka ndodhur mes tyre.

6 – Allahu (azze ue xhel) është mbi fronin e Tij dhe i ndarë nga krijesat e Tij, ashtu siç Ai e ka përshkruar Veten e Tij në Librin e Tij dhe me anë të dërguarit të Tij (sal Allahu alejhi ue selem) pa pyetur për formën se si është kjo. Ai ka njohuri për çdo gjë.

Thotë Allahu në Kuran:

 ”Asgjë nuk i përngjet Atij. Ai është Gjithëdëgjuesi, Gjithëshikuesi.” (42:11).

Shpërndaje: